email ���������:

 
 
 
 


���������� ������ 1: ���� �� ������� ��� ���������� ��� ��������� ���������
���������� ������ 2: ��������� ���������� �����������

���������� ��� ���������� ��� ������� ������ ��������� ��� �������� ��� ����� ����������� ��� ��� �������� �������� ����������� ��� ����� ��� ��� ��������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� ������� ������������� ��� ����� ��� ��� ������� .�. ���������� ��� ��� ���� ������� ���������� ��������� ��� ����������� ���.


���


1. ����� �������� ����������, ������������� ���������, ��������� �������, ��� �������� ���� ��� ������� 29, ��� ��������, 141-21, �����, ������, ���. tel. + 0030210-2829285, e-mail : olgayeri@gmail.com


��� ���


2. ������-������ ����������, �������������� ��� ���������, ��������� �������, ��� �������� ���� ��� ������� 29, ��� ��������, 141-21, �����, ������, ���. tel. + 0030210-2829285, e-mail : tantz.aerine@gmail.com
��������� ��� ��� �������� ��� ��������� �����������, ����� ������ ��� ��� ��� ������ �� ������������� �� ��������� ���������� ��� �� ����� �������, ��������, �������, ����������� ��� ������ �������������, �� ����� ���� �� ����������� �����, ���� �� ���� ������������ ��� �������, ������ ���� ������� ��� ��������, ��� ������� ��������������� �������� �������� ��� ���������� ��� ������������, ���� ��� ����������� ���������� ������� �� ������ �� ��������� ��������� / ��������� ������ ����� ���� �������� ��� ��� ������� ���������� ���, ������� ������������ �� ��� ������������� �� ���� ������� �� ���' ������������ ���� ��������� ��� ������������ ��� ������������� ��� ��� ������� �. ���������� ��� ��� ����������� / ����������� ������� ���, �� ��� ����� � ������� ��� ���������, ���� �� ���� ��� �������� ����������� ���������� ��� ���������������� ���������� ���������� ����� ��� ���������� �� ������ ��� �� ��� ������������.


��������


��� �� 2008 ��� ���� ��� �������� ��� ����������� ������������ ���������, ��� ���� �������� �����, �� ���� �� ������ ������� ���������� ����������� ����� ��� �������� ��� ���� ������������� ������������ ���������, ��� ����������� ����������� ���������� ����������� ��� ����������� ���������� ��� ��������� �����������, ������������������� ���� ������ / ��������� ��� ������� ������� �������� ������������ ������� ��� ��������� ����, ��� ����������� ������������ ��� ��������� ��������� ��� �� ����������������� ���������, ����������, �������, �������� ��� �����. ��� ���� �� ������ ������� ���� ������ ��� ��������� ��� �����������, �� ���������� 26/6/2008, ��� ����� ��������� ���� ���� ����������� �. ���������, ����� ��� ���� ������� ��� ����������� ��� ��� ������� ��� ������ ��� �� ������ ��� ������������ ���������� ����� ����� ��� ������� ( ����� ������� 1 ��� ������� 2 ). ����� ��� ������������� �������� ������� ����� ��������� ���� ��� ����������� ��� ������������ ��������� ������������������ ��� ����� �� ���� ��� ����������� / ������������ ��� ������������� ��� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ��� ��� ��������� �����. ������, ������ ����� �������������� ��� �� ������� ��� ����������� (�� ����� ����� ������� ���� ��� ������������) ���� ��� ������ �������� ����� ��� ��������� ��� ������ ��� ���������� �� ���������� ���� �� ������������� �� ��� �������� ��� ����������� ��� ��� ���������� �����������.


�� ���� ��� ������� - ������� ��� ��� ����� ������� ��� ������� ����������� ������ ��� ��� ���� ����������� ��� ������� ����� ��� ����������� ��� ���������, ������ ��� ��������� ����������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ������������ ������ ��� ��� ��������� ��� �� �������� ��� ��� �� ��������� ��� ����������, ��� ��� ���' ��� �� ������� ��� ����������� ��� ��� ���� �� �������� ��� �� ����������� ���������� ����� �� �,�� ���������� �� ����������� ����������� ��� ����������� ��� ��� ���������� �����������, ������� �� ��� ����� �������� ������ �������, ������������ ������� ���� ��� ����� ��� ��������� �� ������������ ��� ��������� ��� ���������� ����������, ���� �� ���������� ��������. �������� ����������� ������ ��� ��� ���� ������������� ��� ���������� ����� ��� ���������� ��� ���������� ( �� ������ ������ ��������� �� ��� �� �������������� �������� ), ��� � �������� ��� ����������� ��� �������� �������� ��� ��� ���� ����������� ��� ��� ������� ����� ( ����� ������� 3 ), ������ ����������� �������� ������ ������� �� �� �������� ��� �������, ����� ��������� �������� ��� ����������������� ���� ��� ������������ ��� ����������� ��������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� �� ������ �� ���� ������� �� ���������� �� ��� �������� ��� ��� ������� ���������� ����� � ������ ��� ������ ��� ������������ ��� ����������� ��� ��� ���������� ����������� ( ����� ����� 34, 35, 36, 40, 42, 49 ��� ����������� ��� ������� ). ���� ������ ��� ���������� �� ���������� ������� ���� ��� ����������� �� ��� ��������� ���, ���� ����������� ����� ��� �� �������� ( ����� ����� 32 ). ������, ��������� �� ����� ���� ������ ��� ���������� ���� ������ ��� ���������� ��� ������������ ��� ����������� ��� ��� ��� ��������� ��� ���������� ����������� ��� ������� ( ����� ������� 2 ��� ��� ����� ���� ����� ��� ������������ ), �������� �� ����� �,�������� � ��� �� ������ ������� ��� ������� �� �� ��������� ��� ��� ����������� ���.


�� ���� �� ������ �������� �������� �� �������������� ��� ����� ������ �������� ���������� ��� �������� �������� ��������� �� ����������� / ������������ / ������������� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ������� ��� �� ���������� ��� ������ ��������� ��� ��������� ��� ����� ����� � ���� ������� ������������ ��� ������ � ��� ����������� ( ����� ����� 86 ��� ����������� ��� ������� ), ��� ����������� ���� ����� ���������� ��� ��� �� ��������� ��� ����� ����������, ����� ��� ��� �� ��������� ���� ����� �������� ������. �� ������������ ����� ������� �� ���������� ���� ���������� ��� �� ������������ �� ���� ���� ��� ������� �� ��� ������ ����������, �� ���������� ���� ��������� ������������ ��� ������� ����� ��� ���������� ���� ��� ������ ����� ���� ���������� �� ���� ��� ������ ����, ����� ��� ����� ���������� ������� �� ����� ��� ���� ������ ��� ���������, ������ ���� �� ��������� ����������� ��� ��� ������������� '��������� ���������' ��� ����������� ��� ���� �������� ��� �������� ���� �� �������� ��� �� ����� ��� �������� ����� ����� ���������� �������� ��� �������� �������� �� ��� ������� ��� ���������� ��������� ������� ����, �������� ��� ������� �� �������� �� ��� �������� ��� ����������� ��� ������� ��� �� ��� ���� ��� ������ �� ��������� ��� ������������ ��� �� ���� ��������� � ������� ��� ���������� ���� ( ����� ������� 4 ).


���� ����� ��� ���� � ������ ���� ����� ���� ������ ������� ����� ��� ��� ����� ��� �������� �����������, � ���������� ����� ���������� ���������, ��� ������������ ������� ������������ ������ ���� �� ���������� ��� ��������� ��� ��� ���� ������ � ����� ������� �� ������� ��� ����� ���� ��� ����������� ��� �� ���������� �� ���� ��� ������ ����� ��� � ������� ����������� �������� ��� ��������� ��� ������ ��� �����������. �������, ����� ��������, ��� ������ ���� ��� �� ������ ����� ������� �� ����������� / ����������� �� ������������ ��������� ��� ���� ���������� ��� ������������ ��������� ����� ������ ����� ��� �� �������� ��� �������������� ������������, ��������� ����������� ��� ����������� ���� ����������� ��� (�� ������������ ��� �������������� ������������ ��� ��� �������� ���������� �� ���� ����������� �������� ��� ��������� ���� ����������� ����������� � �������� ) (����� ����� 86 ��� ����������� ��� �������).


������� �� ��� ��� ������� �������������� ����� ��������� ������������ �� ����������� ���� ������� ���������� ��� �� ������� ���� �� ���� ��� ��� ����� ���������� ��� ��� ��������� ��� ����� ������������ ���� ����� �� ��������� ���������� ��� ����� ������ ��� �� ��������� ��� �������� ���������� ���. ��� ��� ����� ����, ���������� ������ �� ��� ��������� ��� ������� ���������, ��� ��������� ����� ���� ��� ������������ �. ��������� ���� �������� ������ �� �������� ��� �������������� ��� �������� ��� ������������� ���������� ��� �����, ��� ���� �� ����� ���������� �� ��������� �������� ��� ����� ���� ��������� ��� �������� ��� �� ����� ����� ������� ��� �� ������ ��' ���� � ����� ������� �� ��� ���������� ��� �������� ��' ����� ��� �� ��� �������� ��� �������� ������ ���� �� ���������� ���������� ( ����� ������� 5 ).


��� � ����������� �������� ��� �� �������� ��� ������ ��� ��� ������ �������� ��� ��� ������ ����� ���� �� ��� ���������� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ���� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� ���� ��� ������������ ��� ��� ����������� ��� ��� ���� �������� �� ������� �� ������� ���� ������ ��� ��� ���� ��� �� ������, �������� ��� �� ��� ������� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ������ ��������� ��� ��� �� ������� ��� �� ��� ����� ����������� ��� ����������� �����. � ������������� ����������� ��� ���� ������ �������� �������� �� �������� ��� ��������� �� ������ �� ������ ����� ��������� ��� ����� ������� ������� ��� ����� ��������� ��������� ��� ��� ��������� / ����������� / ��������� ��� ���� ������ �� �������� ���� ��� ��� ��������� �� ��������. ������, � ������������� ����������� �������� �� ��������� �� ������������� ������� ������ ��� ��� ��������� ��� ��� ������������� ��������� ��� ���� ������ �������� �� ��� ����� �� ����� ���. ���� ���������������� ��������� ( ����� �� ����������� ��� ������� ��� ��� ������� ��������� ��� ��� �� ������� ���, ������������ ������������ �� ���� �� ������ ) �� ������ ����������� ��� ���������� ��� ������� �� ��� ��������� ����� � ����� � ����������� �� ����� ��� ����� ��������������� �� ������� ��� ��� �� ��������� ��� (������ , ������, ������� ������� ��� ��������� ). �� ������� ��� ��� �������� ��� �� ��������� ��� �� ���������� ��� � ������� ������ ��� �������������� ������ ( ����� ������� 7 ).


��� ������ ��� ������ ����� ������ ��������, ���� �����������, � ������ ��� ���� �. ��������� ����� ��� �� ������ ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ���������. ���������, ����, ���� ��������� ���� ��� ���� (3) ������ ����, ������ ������� ������ �������� ��� ����������� ��� ����������� ����������� ��� ��� �������� ���� ��� ��������� ����������� ( ����� ������� 8 ). ���� ��� ������ � ���� ������������ �. ���������� �������� ��� ��������� ���� ������� ��������������� �������, ���' ���� ��� �������� �������� ��� �������� ���������� ��� �������� ����� ������� ������������ ��� ��������� ��� � ����� ��� � ������������ ���������� ��� ����� �������� ��� ����� ��� ���� ������� ��������� ���� ��� ��������� ������� ���� �� ������������� ��������. ���� ��� ��������� ��� ����������� �� ���� ������� ��� ����������� ������������ �������� ���� �� ���� ������ ���� ������� ��� ����������� ������������ ������� �� ��� ������� �������� ��� ����� ��� ��� ��� �������� �� ������������ �������������� � ����� ��� ��� �������� ����� ������� ��� ��� �� ��������� ������������ ������ ������� ������������ / ��������� / ���������� ��� �� ���������, ������� ���� ���������� � ������, ������������� ��� ���� �������� ��� ������� ��� ���� ���������� ����. ���� ��� ���������� ���� �� ������ ��� ��������� ���������� ( ����� 6, 13, 14, ECHR / ���� ) ���� ���������� ������ ��� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ������� ������� ���������� ( ����� 1 ��� 3).


��������� ����������� �������� ��� ����� �� ���������� �������� ���� ��� �������� ��� ��������� ����������� ��� ���������.


��� ����������� / ����������� ���� ���������� ���� ��� �������� � ���������, ���� ������, ���������� �� ��������� / ������ ��������� ��� ��������� ���������� ��� ��������, ������������� ��� ������������ ��� �������� ���������� �� ������������� ����� ������ ��� ������ ��� ������� �� ��������������� ������ ������� / ����������� ���������. � ���� ������� ��������� ������ ��� ��� ����������� ���������� ������� ���������� ��� ���� �� ������������� ��������.


������������, � ���������� ��������� ��� ���������� � �������������� ��� �� ������ ���������� ��������� ������� �� �������� �� 20% ��� ����������� ��� ���� ���������� ��� ������� ��� ������� ������������������ ����������� ��� ��� ��������������� ��� ������������ ��� �� ������. ������, �� ������ ���������� ��������� ������� ����� ��� 80% ��� ����������� ��� ��� ���� ������������ ����������� �������� ��� �� ����������� ��� ���� ���� ���� ����� ��������� ��� �� ������� ��� ��������, ��� ��������� �� ��������� ����� ��� ��������, ���� �� ������� ��� ���� �� ������������������ ��� �������� ����� ��������� ��� ���� �� ������� ��� �� �������� ��� ���� ������� ���� �������������� ������������� ( ��������� ���' ����� ��� ����� ����� ��� ��� ���������� ��� �� ��������� �� ������� �������� ���, ���� ������ �� �� ��������� ���� �� ������� �� ���� �� �������������� ���� ���������� ��� �������). ���� ���������� ��� �� �������������� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ��������� ���� ��� ���������� ����������� ���, ��� ��� �� �������������� �� �������� ��� ��� ������������ ������� ���������� ������� ���, ���� � �������� ��� ���� ������ ���������� �������� ��� �����, �� ������ ��� �������, ���������� ����������� ����� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ��������� ���� �� �� ������� ��� ����������� ����� ��� �����, �� ��������� ��� ������������ �������, ��� �� ���������� �� ������������ ���� ������� ��� �� ������ �������. ������ ����������� ��� �� ����������� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ������ � ��� ���� �� ������ ������ ���� ��� �������� ��� �������������� ��� ����, ���� ��������� ���������� ��� ���� ������� �������� ���� ��� ����, ���� ��� ������������ ���� ���������� ��������� ��� �������� ���� ���� ��� ������� ���������� ��� ����������� ������ ( ����� ������� 9 ). ���� ��� ������ �������� �� �������� ��� ����� ��������� ��� ���� ����������� � ���� ��� ��� ���� ����� ������� ��� ��������� ������������ �� �������� ��� ������� ��� ��� ��� ������������������ ��� �������. ������������������ ������� ��� ����, ��� ����� ��� ����������� �� ��������� ��� ������, ��� ����������� ��� �� ��� ������������� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ������� ��� � ��� �� ����� ���� �, ����� ��� ��� �����, �� ����� �������� �� ��� ���������� ���� �� ������� ���������� ���� ��� ���� �������� ����������� ��� ���� ������������� ��� ����� �������� ��� ��������� ����� ��� ��������� / ��������, �� ������ �� ���� ��� ����� ����������� �������� �� ������� �� ��� ������ ��� ���������� ��� ��������� ��������� / ������� ������� �� ����, ���� �������������, ��� �� ������ ( ����� ������� 10 ).


�� ���� ��� ������ ��� ������ �� ������ ���������� ������������� �� ����������� ��� �����, ���������� ����� ��� ��������������� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ��������� ���������� ����������� � ��� �� ������� �� ���� ���� � ����� ����������� ������� ��� �� ���������� ������� �� �� �������� ��� �������. ����� ��� ���� � ������� ��� ������ �������� ���' ��� ��� �� ���� ������ ���������� ��� ���������� ��� ����������� ��������� ����� ��� � ������ ��� �������� �� ������������ ���� ���� ���� ��� ������� �� ����������� ����� (����� ������� 11, ������� 12 ).


� ����� ����� ��� ������ ���������� �� ����������� ����� ���� ����� ������, �� �������� ������ ���� ������ ��� �������� ���, ��������� ��� ����� �������� ���� ����� ������� ��������� ��� ����� ��� �������� �������� ��� ������ ������ ���������� ���� ������ ����� ��� �� ������������� �� �� ���� ������ �� ����������� ����������� �������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ���' ����, ����� ������ ��� ��� �� ��� ������� ��� ����� ��������� ������� �� ��� ����� ��� �� ������ ���� ����� ������ ������������ �� �������� ��� ��� ������ ��� ��������� �� �������� ���� ��� ���� ��� ����� ������� ��� ���� ��� ��� �� ��� �������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ����������� ����������� ��� ��������� ��� �������� ��� �������� ��� ����. �� ���� ��� ������� / ������ ��� �� ������ �������� ( �� ����� ��������� ��� ������������� ��� ��� ���������� ��� ����������� ��� ��� ������ ���������� ������� �� �� ����� ��� �� ���������� ��� ) �� ��������� �� �,�������� ���� ����� ��� ������� ������� �� ������ ��� ��� ��������, ��� �������� �� ������� ��� ���� ������� �� ����� ����� ������������� ��� �������� �� �������� / ���������� ����� ������ ��� ��������� / ���������� �� ���������� ( ��' ���� �� ������ ��� ����� ��������� ��� �������� ���� ������� ��� �� �������� ��� ��� ����������� �������� ) �� ����� ��� ��������� ��� ��� �� ��� ��������� �� ���������� �,�� ��� ����������.


�� ���������� ��� �������� ����� ��������� ��� ��� ����� ��� �������� �� ������ ��������� ( ����� ��� �������� ��� �� ��������� ���������� �� �������� �������� � ������������ ����� ������ ������� �������� ) ��� �� ������� ��������� ������� ����� ��� ��� ������ �������� �� ������� ��� ������ ������� ����� �� ��� ������ �������� �� ������ ����� ���������� ��� ��� ������ ��� �������� ���� ����� �� ��������� ����� ���� ������������� ��� ����� ��� ������������ �� ���������� ����.


���� ���� ��� �������� ��� �� ������ ��� �������� ��� ���� ��� �. ���������, ��� ��� ���������������� ���, ������������� ������� ������� ��� ���������� ��� 2009 ��� � ���� ������� ��� ����������� ��������������, �������� �. ����������, ��������� ��� ����������� ��� ���������� ����� ��� ���������� �������� ��� ��������� ��������� ��� ������������ �. ���������, ��� ��� ����������� ������� ������� �������, ������� ����������, ������� �������� ��� ���������, ����� ������ ��� ��� ��������� ������ �������� ���� �� �� �������� ����� ������� : ������ � ������� ��� ������ �������� / �������� ����� ����ܻ ( ����� ������� 13 ).


����������, ���� ��� ����������� ��� ����������, ������ ��� ����� ������ ��� �� ������ ��� ��������: �� ������� �� �������� ��� ������� ������� ��� �� '������������ / ���������' ��� ��������� � ����� ��� ��������� �� �����, �� �����-�������������� ����������������� �������� ������������ ��� �������� ��� �������� ��� ����� ����� �� �������� ��������������� ��� ���������� ����������� ��� �� ���� ����������� ��������� ��������� ���������� ��� ���������� �������� ���������, �� ���������� ��� ������� ������ ��� �������� ��� �� ���� ��� ������� ��� ��� ������ �������� ��������, ���� �� �������, ����� ��� ��� ������� ������������ ���������� �������� �� ������� �������� �������������� ��� ���������� ��� ���� ����� ( ����� ������� 13 ).


������, ���' ���� ��� ���� ����������� ����� ������ ���� ������� ��� ��������� ��� �� ��� ��� ��� ���������, ���������� ������ ��� �� �� ������������ ��� �� ������� �� ���������� ��� �� ���������� ������ ��������� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ���� �����������. �� �� ������, ��� ������ ���� ���������� ��� ������������ ��� ���-��������� ������ �� ������� ��� �������� ��� ������ ����� ����� ��� ���������� �������� ��� ���������� ������� ���� ��� �������������� ��� ��������� ����� �� ��� ���� ���� ��� ������������ ��� ����� ���������� (��� �� ���� ��� ����� ���� ������� ����������� �� �� ���� ������� �� ������ ��� ��� ��� ��� �� ������� ������������ ��� ��� ����� ����������� ����������� ������� ) ��� ����������� ��� ��������� �������� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ��� �������������� �� ������ ������� ��� �������� ���� ������ ���������� ���� ��� ����������� ��� ����������� ��� ������� ��� ��� ������������ ��������� ��� ��������� ����� ����, ��� ����� ��� ������� ��� �������������� ��� ���� ������������ ��� ����������� ��� �� ��������� ��� �� ��������� ��� ��� ������������� ���� �� ����� ���� ���� ��� ��� ��������� ������ ��������������� ���� ���� ���������� ���� ����������� ��� ����������. ��� ����������� ������ ����� ��� � ���� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� �� ��� �������������� �� ��������� �� ��������� ��� ���� ���-���������� ��� � ��������� �������� ��������� ��� ������������ �����, �� ���������� ���� ����� ��� ������� ������. ��� �������� ������ �� ����������� �� ����������� ��� ������ �������� ��� ��� ��� ������� ������������ ���������� ��� ���������� ����������� ��� ��� ��������� ���������� ��� ����� ��� ����� ����, ���� ������ ��� �� ����� ����� ��� �� �� ���������, ��� �� ��������� ��� ��� ������� �����������.


��� ����������� ������ ��� � �������� ��� ���� ���������� ��� ���� ���� �� ������� ������� ��� ���� ����� �� ��� �������� ���� ������ ��� ��� ������������� ��� �� ���������������� ��� �������� ��� ���� ���� � ��������� ���� �� ������� ��� ������� ��� ������ / ������ �������. ������, � �.�.���������� �������� ��������.


��� ������ ���� ������������ ��� ������ �� ��������� �� ������� ��� ��������� ��� ��������� ������� �������� ��� ������������ ��� ���������� ����� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ��������� 2009, ��� ��������� ��� ����� ��� �� ����������� ��� ����� �� ���������� ���� ��� ��� ��������� ����� ���� ������� ��������� ��� �� ��������������� ������������ ��� ( ���� �� ���������� �������� ), � ������ ��� �� ��� ��������� ����� ���������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ������� ��� ��� �.�.���������� ���� �� ����������� ������ ���� ������� ��������. ��������, �� ��� ������������� ��� ������ ��� �������, ��� �������� �������� �� ��� ������ ����, ���������� ����������� ��� �� ��������� ��� ������ ������� ���������� / ������������ ��� ������ �� ��� �������� ��� �������, � ����� ���� ���� �������� ���������� ��� ��� ���� ������������ ��������.


������ ������������ �� ������������ ���� ���� ����� ������� ��� �� ������������� �� ������������� �� ��������� ���������� ��� �� ����������� ��� �������� ����������� ����� ��� ���������� ����������� ����� �� ����� ��� ����������� ����������� � ����������, ��� �������� ��� ������� ������ ������ ���� ��� �������� ��� ���� ��� ��� �������� �� ������ �������� �� ���������� ��� ������� ���������� ��� ������������ ��� �� ����� � ��������� ���� ���� �������� ��� ��� ���� �������������� �� ��������� ��� ��� ���������� ������ ������ ��� ��������� ���, �������� ��� ����� ��� ���� ������� ���, ���� �� ��� ����������� ��� �� ���������� �� ����� ��� ������ ���������� ��� ��������� ����������� �������� ����� ��� ������������ ��� ��� ������ ���. ����� ������� ���������������� ���� ����� ��� ��������� ���� ���� ������ �� ��������� ����������� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ������ �����.


��� ���� ������� �������� ������ ��� ������ ��� ��� ��������� ��� ��� ������ ������ ���' ��� �� �������� ������ ��� �� �������� ��� ������. ���� ��� ��� �������� ��� ����� ������ ��� ��� �� ���������� ��� ���� ��� ����������� ��� ��� �� ����������� ��� ��������� ���� ��� ��� ������ ��� ������� �� ��������� ���� ������� ���� ��� ����� ��������� / �������� �� ������ ��� ������ � ������������ ������������ ���� ����� ��� ������� ( �������� / ��������� ������ �� ������ ����� ������ ������������ / ���������� ��� ��� ��� ), ��� �������� ��� ����� ������ ���� ��� ������������ ��� �� ��������� ��� ���� ��� ������������� ��� ���������������� ��� ���������� ��� ����������� ��� ��� �������� ��������� �� ��������� 30 ������� ���, ���������� ��� ���� ��� � ����� ��������� ���� �� �� ����� ��� ���� ������ ��' ���� ���������� �� ������������ ������ ��� ����������� ������ ������.


������, ��� ������ ������� �������� ������ �� ������ ��� �� �������� ��� ������� ��� ����� ��������, ���������� ����������� ����� ����������� �� ������� �������� �� ����, �������� ��� ����� ������������� ����� ��� ������������� ��������� ��� ������������ ��� ����� 10 ��� 25 ��� ����������� ����� ��� �� ����� �������� ������� ������� �������� �� ��� �������� ( ����� ������� 14 ).


���� ������� ���, � ������������ ����������, ���� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� ����� ������ ������� ��� ����������� ��� ���� ��� ����� ������������������� ��� ���������� �����������, �� �� �� ����� � �������� ������ ��� ������� ��� ������� ��� ����� ������� ��� ����� �� ��������� ����� ������ ��� ��������� ���� ����� ������ ���� ��� �� ������������ �� ��������� ���� ��������� ��� ��� ��� ���� ��� �� ����� ��� ��������� �������� ���������. ������ �� ��� ������ �� ������������ �� ������ ��� ������� ��� �� ������� ��� ����� ��� ����������� ��� ������ ��� �� ���� �� �������� ���������� �� ��������� �� ���������� �� ������� �� ������ ��� ������� ��� ��� �� ������������ ��� ����� ��� ��� ��� ������������� ��� ��� ���� ��������� ��� �� ����� ���� / ��������� ��� �,�������� ���� ���.


���� ���������� ��� ��������� ��� �������� ���� ����� ����� ��� ����� ��������� ��� ��� ������� ������ (1967-1974) ��� ��� ���������� ��� 1937, ����� �� ������ ����� ��� ������� ���� ����� ������������ ���� ����� ��� ������� �� ��������� ��� �������� ��� ������������ ��� ��������� ���� ���� ���������� �� �������� ��� ������� � �� ��������� ���������� ( ����� ������� 15 ). � �������� ���� ������� ��� ��� ����� ����� ��� ��������� ��� �� ��� ����� ����� ������ ������� ��� ����� ���� ������ �������� �� ������� ���������� ������� ������������ ��� �� ���������� ��� ���� �� ���� �� ������, ���� ����������� ������������ (!), ��� �� ���������� �� ��������� ��� ������� �� ���������� �� ����������� �� ������� ��� ���������������� ��� ������������ ������� ( ����� ����. 16 ).


������, ������ ��� ���������� �� ���� ��� ������������ ������� ��� ���������� ��� ��� ���������� � �������� ���� ��� ������������ ��� ����� ��� ��������������� ��� �� ���� ��� ��������, ����� �� ������ ��� ������� �������� / ������ �������������� �� ��������� ���������. �������, ��' ����� ��� ������ ��� ��������� � �������� �� ��������� ���������, ��������� ��� �� ��������� ���� ������ ��� ������� �� ���� �� ��������� ���������� ��� ������ �������������� ��� ���������� ��� �,�������� ����������� ��� ������ ��� �� ���������� ��� ���������� ������ ������ ������� ��� ���� ��� �����, �� ������ ��������������� �� ������� ��������� ��� ����� ������ ����� ��� �� ������ � �� ��������� ������� ������� ��� ����������� ��� ��� ������ / ����� ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ���������� ������� ��� ����������� ��� ����������.


������, ����� ���������� �� ������������ ��� ����� ��� ���� ������������ ��� ����� ��� ���� ���� ����������� ��� ��� ���� ��� ��������� �� ������������ �� ������������� ��������� ����� ������ ������� ������� �� �� ������ ��� ����������� ��� �������� ��� ����� ������� ��������� �� ���������� ���� ������� ��� ����-��������������, ��� ������������ �� �������� ��� �����������, � ��� ��������� ��� ������� ����������� �� ������ ���������� �� �� ������ ��� ����������� �� ����� �������� ��� ���������� �� ���� ���� ������� ��� �� ����� ��� ���� ������ �������� ���� ���������� ��� �������� ��� ��� ��������������� / ���������. ��� ���� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ������� ����������� ��� ������� ����������� ��� / � �������� �� ������ ��� ���������� / ��������� / �������� ���� ��� ����� ������ ����������� ��� �� ��������� �������� ������� ��� ������� ����������� �������� �� ������������� ����������� �������� ���� ���� �������� ��� ��������� ��������� �������� ����� ��� ������������� ���� ������ ������ ��������� �������.


��������, ����� �� ���������� �� ������ ������� ��� �� ������������ ����������� �����, ���� �������� ����� ��� � ������������ �� ������ ��� ��� ������� ������� ���� ���������� ��� �������� ��� ��' ���� ��� ���� �������������� ���� ����� �������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ������� ����� �,�� �������� ��� �� ����������� ������ ����������� ��������� �� ������� ���������� ���� �� �������� �� ��� ������� �� ����������� ����� �� ������������ ��� �� ���������� ��� �������� ��� ��� ������ ��� �������� �������, ��� ����������� ����� �� ������� ��� ����������� ��� �������, ��� ������� ��� �����������, ��� �������� ��� ����������� ��� �� ������ ��� ������ ��� ������� ( Purposes ) ���� ������������� ��� ����� 1 ��� ������������ ��� �������� ����� �� ����� ����� ����������� �� ����������� ��� ���� ���� ��� �����. ������, ���� �������� �������� ��� ���� ������ �� ������� ��� ����� ������������ ���� ��� ��������� ��� ���������� ��� ���� ����������� ��� ������������ ��� ��������� ����, ���� ������������� ��� ����� 55 ��� ������������ ��� �������� �����, ����� ��� �� ����� ��������� ��� ������ 56, ���� �� �������� ���������� ��� ������� ����� ��� ����������� ���.


���� 22 ������� 1011, ���������� ������ �� ��� ��������� ��� ������� ��������� ���� ��� ������������ ���������� ��� ��� ���� ����������� ���, ��������� ��� �������������� �� ������ ��� ����������� ���������� ���� ��� ���������� ������� ��� � ����� ���� ���������� / ����������, ��������� ��� ��������� ��� �� ��� ������ ��������� �� ������ ��� �� �������� � ����� ��� ��������� ������ ���������, ��� ��� ��� �������� ������������� ����� �������� �� ����������������� ���������, ����������, ��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� �� ���� ������ ��������, ���������� �� ����� ��������� ����� ��� ����� �������� ���� ��� �� ���� ��� ��������, ���� ������� ��������� ��� ������� ���� /������������ ��� � ���� �������� �� ���������� � �� ��������� �� ����������� ��� �������� ��� �������� ( ����� ������� 17 ). �� ������ ��� ���������� �����, ��� ������ ���� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� ���� �� ������������ ��� ����� ��������.


�����, ������, ����� ��������� �� ��� ������������ ��� ����� ��� ���� ������� ����� ������� ����� ��������� ����������� �������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ������������ ��� ������������ ���������, �� ����������� ��� ��� ����������� ���������� �� ������ �������� ��� �������� ��� ������� ���������� ��� ������� ��� ��� ������� ���������� �����������, ���� �� ��� ������ ���������� �� ������������� / ��������� �� ������ ��� ��� ���������� ���' ���������� ��� �� ����������� ( �� ����� ��������������� ����� ���� ��� ���������� ���������� ��� ������ ��� ������ ���� ���� ��������������, ����� ��� ��� ������ ���������� ��������� �� ������ �������������� ����� ������� ��� �� ���������� ��� ������������ �������, ��� ����������� ������� ��� ��� ���������� ������� ��� ���� ���������� �� �������� ���� ������� ��� ���������, ������ ����������� �� �������� ��� ����� ������� ) (����� ������� 18 ) �� ����� ����� ��� �� ������� ��� � ���������� ������ / ����������. ���������, ����� ������ ��� ����� � ����� �������� ����� �������� ������� ����������� ��� ��� �����. �� �����, �� ������������� ��������� ��������� �� ����������� ��� ����� ������ � ����������� �� ���� ������� ����� ������� ������� � ���������� � ������� ����� �� ����������� ����������, �� ��� ������� ���� ������ ������� ��� ������ ���� ���������� ��� ����������� ���� � �������������� ���������� ��� �� �������� � ���.


������, ��������� �������� ����� ������������ ���������� ��� ��������� ������������ ��� ��� ���� ��� �������������������� ���� ������ ��� ��������� / ����������� ����������� ��� ���������� ����������� ��������� �������� ��� ��������� ��������� �� ������ �������� ������ ��� ��������� ������� ��������� ��� �� ������� ���������� ���� ��� �� ��������� ��� ����������� ����������� ��� ������������� ��� ���������� ������� �� ������ ���������� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ������� ��� ������������� ���� ( ���������� ��' ���� � ��������� ������� ��� ���������� ��� ��������� ��� �� ���� ��� ����� ������� ��� ��������� ��� ������ ) ( ����� ������� 19 ).


������, � ���������� ����� ��� ������ �������� ������� ��� ������ ��� ���������� ����������� ��� �� ���� ��� ����������, ��� ������� ������������ ����������� ��� ������������� �������, ���� ��������� ��� ���� ���������� ���� �������� ����� ����� ������� ���� ������ ���� ���� ������ ������� �� ������������� ��� ���� ��� ��������� ����� ��� �������� ����� ��� �������� ��������� ���� ������ ��� ��� ������������ �������� ��� ������������ ���� �� ������ ��� ����������

( ����� ������� 20 ).


���������� �������� ������ �� ������� ��� ��������, �������� �������� ��� ������������� ��� ��������� ����������� ��������� ( ������ ) ��� � ������� ��������� ��� ��� ���������� ��� ������������ ����������, ����� ��������� ��� ��� ������ ��� �������� ������������ ��� ������� ��� ��� �� ������������ ��� ��������� �������� ���� ��������� ��������� �� ������ ��� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ������ �� ���������, ���� �������������� ���������� �� '��������� / ��������' ��� ����������� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ��������� ��� ������� ���� �� ������� ��� ���� ���� ��������� ��������� ���� Eurostat ��� ��� ���������� ���� ���� � ������������ ���������� �� ���� ��� ���������� �� ���������� ��� �� ����������� �� ������ ��������� ���������� ��� ��� ����������� ���������� ��� �������, ������������������� ��� ��� ����������� ��� ������� ���������� ��� �������, ��� �� ���� ��������� �� ���� ������ �������� ��� �� ����� �� ������� � ������ �������� ��� �������, ���� �� �������� ��� ������� ����� ��� ����������� ��� ( ����� ������� 21, 22, ��� 23 ).��������� ���������� ��� ����� ��� ��������� � ������������� ���� ��� ������


������� ��� ���������� ��� ��� � ��������� ��� ����������� ��� ������� ���� �� ������ ��������� ��� ������� ��� ��� � ������������ ���������� ���� ��������� �� ��������� ��� ����� ������������� ��������� ����������� �� �����������, � ��������� ���������� �������� ��� ����� ��������� ��� ��������� �� ������ ��� ���� ���� ������� ��������� ���� �� ������ ��� ��������� ���� ��� ���������� �����������������, ��� ������ ������������� �������� ������� ���� ������� ��� ����������� ���������� ������ �� ���������� ��������� ��� ���������� ������� ��� ��� ���������� ��� �������� ���������� ������ �� ������� ��������� ��� ����������� ���� ���� �� �������� ��� ������� ������. ������ ������� ��� �������� ��� ������������ ��� ���������� ����������� ( ���������������� ��� �������������������� ��� ���������������� �������� ��� ��������� ��� �������� ��������, ��� ������������ ��� ) ��� �������� ���� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ����� ������� ��������������� ���� ��� ���' ����� ��������� �� ������������ ���������� ��� ����������� ������, ��� ������� ������ ��� ���� ������������� ��� �� ���� ���������� ���� ���������� ��� ���� ��������� �������� �����. �� ����������� ��� ��� ����������� ���������� �� �������� �� ��� ����������� ��������� ��� ���������� ���������� ����������� ��� ���������� / ��������� ���������� ��� ���������� ��� ������ ��� ������ ������� ����� ������ ��� ��� ����������� ��� ����. ���' ��� ��� ����� ����� ���������� ��� ��� �������� ��� ���������� ������� ������� / ����������� ���� ������������ ��� ����������� ���� ��������� / �������� ( ��' ���� � ���������� ������� ��� �� ����������� ��� �������� ��� �� ��������� ��� �������� ���������� ���� ������� ��� ��� ��������� ��� �� ������������ ��� ������ ���������� ������� ��� ��� ������ ������ �������� ), � ������������ ���������� �������� ������������� ��� ���� ��� ������������� ��� ��������� ���� �� �������� ��� ������� ��� 2009, �� ��� ��� �������� ���� ��� ��� ��� ������������ ��� ��� ������������ ��� ��� ����� ������ ���������. ����� ������, ������ �� �������� ������� ������������ ��� ��� ��������� ������� / ����������� ��� ��������� ��� ��� �� ����� ��������� ���������, ��������� ��� ������������ �� ��� ���� ��� ��������� �� �������� ( ��' ���� �� ����� �� ��� �������� ��� �������� ������ ����� ��������� ��� �� ��� ������� ��� ��������� ������ ��� ��������� �� ����������� ����������� ��� ������������ �� �������� ��� ����� ��� ������� �� ������������� ���� ����� ���� ������������ ), ��������� ����������� ��� ������� ��� ������ ��� ��������� ��� ���������� ��� ����� ������ ��� ����� ���� ����� � ����� ������������� ����� (���) ��� ��������� �� ������ ���� ������ ������� ���� �������, ������� ( ������ �� ��������� ��������� ), ��� ���� ������������. � ���������� ��� ����� ������ ��� �� ����������� ��� ���������� ���� �� ������� ��� ������� ����������� ����� �� ������ ���� ��������� ��� ���������� �������� �� ������� �������, ����������� ��� ��������� �� ������ ��� �� �������� ��� ������� ����� �� �������� ��� ������� ���� ������� ���� ��� �� ����� �������� ������� ���� ��� ���������� ������ �������� ��������. ��������, �������� ������������� ��� ������������ �� ��������� ��� �� ������� ���� �� ����� ���� ��� ���������� ���������� ����� ���� ����� �� ������� �� ������� ���������� �� �������� ��������� ���������� ���������� ��� ��� ����������� ��� �������� ������ ��� ���������� ��� �������� ������� ��� ������������������ ���������� ( ����� ������� 24 ).


�� ����������� / ������ ��� �� ��������� ��������� ������� ��� ���� ���������, ����� ��� ������ �������� ��� �������� ���������� ���� � ������� ��������� ��� � ��������� ����������� ������������� ��� �����, ������ ��� �������� ������ ��������� ��� ���� ��� ����������� ��� ���� ��� ��� ���������� ����������� ���.


��������� ���������� ������������� ��� �������� ����� ��������� ��������������� �������� �� ������������ ��� ����������� ������ ��� ����������� ����������� �� ���������� ���������� ��� �� ��������� �������� ������� ���������� ������������ �� ����� ������� ��� ����������� ����������� ��� ���� ������. ���������, ������ ������� ����������� ��������� �� ��������� ��� ����� ������ ���������� �� ������ ��� ����� ��� �������� ������������� ��� ������� �������� �������� ��� ������������ ������� ������ �� ������������ ��������� ��� ���������� ��� ��������� ���� ��� ������� ���������� ����� ��� ��� ����� ������ ��������� ���� �� ����� ����������� ��������� ��� �� ������ �� ����� ���� � ������ ��� ������ �� �������� �� �������� ��� ������� ������ ������ ��� ����������� ���.


���� �������������� �� ���� ������� ���������� ( ��� ) ����� ��� �� ���� ��� ���������� ��� ��� �� ���������� ������ �������� ���� ������������� ���������� ��� ��������� ���������, ������������� ��� �������������� ���� ���� ����� �����, ��� �� �������� �� ������������� ��������������� ��� ���������������� ��� ��������� ��� ���� ����������� �� ��������� / ������� � ������ �������� �� ���������� ��� ������ ��� ������������ ���� �� ������� �����, ��� ��� �� ������������� ��� ������ / ��� ���������� ��� ��� ��������� �������� ���� ���� �������� ���������� �� ����������� ��� �� ���������� �� ����������� ���� �������� �� ��������� ��� �������� ���� ( ����� ������� 25 ). ������� ����� ������������ �� ����������� ��� ������������� ��� ��� ����������� �� ����� ��� ��� ��������������, ���� ���� �������������� �� ������������ �� ����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ���������� ���� �� ��������� �� ������������ ��� ������� ���������� ( � ����� ���� �������� ���������, ���� �� ���������� �������� ). ����������� / ��������� ��� �������� ����� ����� ����������� ��� ����-���������� ��� ��� ����� �����������, ������������� ��� �� ��� ���������� ���� ������� ����� ��� �� ���������� �� ����� ����� ���� ���� ������� ����, ���� ���� �������������� � ����� ������ ��� ������� �� 1500 ���� ��������. �� ����������� ������ ����������� ����������� ��� ������ ��� ������������� ��� �������� ������������� ������ ��� ��� ��� ��� ���� ������� ��������. �� �������, �� ������� ����� ����������� ���������������� ��� �� ���������� ���� ��� ������� ����� ��� �� ����������� �� ����������������� ��������� ��� ��������� ������� ����������� ��� ���� �������� �������� ��� �� ����� ��� ����, ��� ���������� ������������ ����� ��� ������������� ������� ����������� ��� �������� ����� ��� ��� �� ������ ����� ��������� ( ����� ������� 26, 27 ).


���� ��� ���� �����, ����� ���������� ���� ���������� ���������� / ������������, ��������� �������������, �������, ��������� �������� ������������, ���������� ����, ����������, �������������, ����������� ���������, �������, �����������, ������������, �������, ������ ��������, ������������, ������������, ��������� ���������� (������������ ��� ��������� ����������), ������������, ��������, ���������� ��� ��� ����� ������, �����������������, ��������� ������������, �������� ��� ��������� �������������, ������������ �������, ������������, ��������� ��� ( ��������� ������� ��� ���������� �� ������� ��� ���� ���� ��� �� ���������� ��������� ������ ), ��������� ������������, �� �������, �� ���������� ��� �� ���������� ���������, ����������� ��� ��������� ����������, ���������, ������� ������, ���� ����� ����� ��������� ����������� / ����������� ��� �������������� �� ������ ��� �������, �� ��������� ����, ��� �� �������� ��� ������������ ����������� �����������, ���������� ��� ����� ������� ��� / � �������� �������� ( ���� ������� �������� ��������� ��� �� �� ������������ / ����������� ���� ) ��� ���������� �� ������ ������� ��� ��� ���������� ��� ���������� '��������' ����������� ��� ����� ��� ������� �� �������� ��� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ���������� �� ������������� ��� ������ ���������� ( ����� ������� 28 ).


�� ����������, ������ ��������� ���������, ���� � ����� ������ ��� ����������� ���� �����, � �������� ��� �� ����� �������� ��� �����, ���� ��� � �������� ����� ��������� ����� � ���������� ���� ���� ����� � ������� ��������� ( ����� ������� 29 ). ��������� �� �������� �� ��� ������� �������� / � �� �������� ���������� �� ����������� ��� ��� ��� ���� ����������� ����� ��� ������� �� �������� ��� ������� ������������������ ����������. ��� ������ ��������� ����� � ������ ��� ������� ���������� ��������� ��� �� �������� ��� ������ ����������� ���������� ��� �����������, ������������ ��� � ������������� ��� ������ ���� ����� ����������. �������, � ������������ ������� �������� ��� ����� �������� ���� ��� ������� �������� ����������� ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� ������������. ����, ����������� �������� ����������������, ���� � �������� ������������ �� �������� �� ����� ��� �������� ���� ���� ��� ����� �������� ���� ��� ����, ����� ����� ������� �������� / ����������� ( ����� ������� 30 ).


������ ������ ��� ������� ������ ������, ������� ��� �������� ��������� ����������� ��� ������� ��� ��������� ���� ( �� ��� �������� ��� ����� ��� ������������, ��������� ��� ������, ���������� ������ ��� ��������� ��� ��� ��������, ���, ���������� ����� ��� ��� �� ������� � ���������� �������� ���� ) �������� ������� ������ �������� ��� ����������� / ���������, � ��������� ������ �� ��������� �������� �� ���������� ��� �������� �������� ��� 100 ���� ��� ��� ��������� ����������� ��� 250 ����. ��� ������� �� ���� �������� 650 ���� ��� ���� ��� ��� �������� ������ ��������� ��� ������ ��� ����� ����� ��������� ( ����� ��� ���������� �������� ) ����������� 500 �� 700 ���� ��������, � �������� ������� ��������� ���������� �������, ����� ��� �� ����������� ���� ���������� ����������� ��������� � ������� ��� ������ ������� ��� ����� ��� �������� ������� 300 ���� , ��� ��� ��������� �� ���������� ( ������� � ������� �������� ��� ����� �������� ��������� ��� ����� ) ��� ������� ��������� ��� ����� ��� 600 ���� ���� ������ ������� ��� ����� ������ ��������� ���� ��� ���������. ������� ��� ���� ��� ������� ������� ��� ��������� ���� ���������� � ��������� �� ��� ����� ���� �������� ���� ����������� ���������� ��� ��������� ���� ��� �������� �� ��������� ��������� ��� �� �������� ��� �������� ���� ���������� ��� ������ ��� ��� ����������� ���� ������� ��� ����������� ( ����� ����. 31 ��� ����. 32 ).


���� ������� ���������, ��� ���� ��� ��������� ��� ������� �� ��������� ��� ��������� ������������� ����������, ��� �� ����������� / ������ ���� �������� ������������� ��� �������� ��� �� ����, ��� �� ���� ��� ����� �������������� �� ��������� �� �� �� ��������� ��� ������ / �������, ��������� �����, ���� ��� �������, � ��������� ������ ���� ���������� ���� ���� ��� ���� ��� ��������� ���� ������� �������� ���� ��� ���� ���� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� ��� �� ��� ������� �� ������� � ������ ��� ���������� �������� (����� ��� ���� � ����������� ����������� �������� ���� ��������) ��� ��� �������� ������ ��� ����� � ���������� �����. ����� � ����������� �������� ����� ��������� ������� / ������ �� ����� ����� ��� ����������� ����������� ��� ����� �� ��������� ������� ��� ���� �� ���������� ��� ��� �� ����������� �� ���������� ��� �� ���������� �� ��������� ��� ����� ��� ��������� ����, ��� �� ��������� ��� ��� �������� �� �� ���������, �� ������� ������� ����� ����� ������ ��� �� �� ����� �������� ( ����� ������� 33 ).


������ ���� ������� �������� ��������� ��� ���������� ���� ��� ���������� ���������� �����������, ��� ���� ����������� �� ����� ���� ������������ ��������� ��� ������ ��� ��������� ����.�� �� �� ���������� ���������� ����� ���� ������� ��� ��� ������ ���� ��� ����, � ��������� ���������� ���� ������������ ����������� ��� �������� ����������� ��� ������� ����� ������ ��� ��� ������� ��� ����������� �� ���� ���������� ����� ���� �� ����������, ������� ��� ���������� ������ �� ����� 2 ��� ������������ ��� �������� �����, ����� ��� �� ������ 55.


����� ��������� �� ���� ������������ ��� ������� ����� �� ��� ��������� ������������ �������� ��� ��� ����������� ��� �������� ������������ ������� ( ��� ) ��� ��� ���������� ������ ( �� ) ����� ������ ��� ��� ���������� ��������� �������� ( ���), ��' ���� � ����� � �.�.���������� ��������� ���� �������� �������� ���� ��� �� ���������� ��� ������ ��� ��� ������ ���������, ���� ����� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ��������� ( ����� ����. 34 ).


��� ������������, ������ ���� ��� ������ ��� � ����� ��� � ��������� ���, �������������� ���� ������� ���� ������� ������������ ��� �� ����������������� ��� �� �������������� ��� ������, �� �������� ������ ��� ��� �������� ��� �������������� �� ������ ��� ���� ������� �� �������������, ������������� ��� ������������ �����������. ��������, � ��������� ���� ��������� ������������� ������� ���� ������ ��������� ��� ����������� ��� ��� ��� ������ ���������� ��������� ��� ������������ ����������� ��� ������ ���� ��� �� ���� ��� ��� ����������� ���� ��� ��� ����� ����� ���������� ����, ���� ������� ������, �����������, ����������� ��� ��������� / �������, ������������ ����������� ������������� ��� ���������� ��� ������� ����� ������ ����� �������, ����� ������ �������� ������� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ���������. ����������, ���������, ���������� ��� ��������� ���� �������� ������ ��������� ������������ ��� ��� ������� ��������� ��� ������� �������� ���� ��� ���������� ��� ������� ���� ������ ��������, ���� ���������� ��� ��� ����������� / �����������. �������������, ��� ��� ������ ����������� ��� �������� ��� ���������� ����������, ����������� � ��������� ��� ������� ����� ���� ��� ������� ���� ���������� ���� ����� ������ ��� ������ ���������� �������� ���������� ( �.�. '���� �� ������� ����� ����������, �����������, ��� ����������� �� ������ �����', �������� ����������', ��� ) ��� � ������� ���������� ������� �� ����������� ���� ��� ��������� �� �� �� ��������� ������� ��� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ��� � ����� � ������������ ��������� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���, �� ������������ '������', ������������ ������ �� ������� ��� ��� ���� ����������� ���� ������������ ��� ������� ��� ���� ������� ������� �������� ��� ������ �������� ��������� ��� ����������� ��������� ( ����� ������� 35 ��� ������� 36 ).


��� ���������� ����� ��� ���� ����������� ������������ ����������� ����������� ��� ����� ��� ���� ��������� ���, ��������� � ���������� ��������� ��� ������� �� �� ������ �� ������������ ��� ��� ���������, ����������� �� �������� �� ��������� � ������ (������� �� ��� ����������, ��� ���������� ��� �������� ������� ��������) ��� ��� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ������ ����������� ���� Standard and Poor's ��� ���dy's �� ������ ���������� �� �������� ������� ������ �������.


����, ��� ������ ���� �� ������ �� �������������� ��� �� ������� ����� ��� ���� ��� ��� �� ��������� ���� ������ ��� ��� ����� ���������� �� ��������� ����/ ���������� ��� ������ ��������� ������� ������� ������������� ��� ���� ������ ����������� ��� ��� ������ ���������, ���� �������� ������� ���� ��������� ���� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ����. ���� ��������������, ������� ������ ������� �������� ��� ������ ���� �� '������ ��������������� �� ��� �������� ���' �� �� �� ��� ���������� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ����� ���� �� �������������� ���� ���� �� ��� ��������� �� ����������� ��� ������������� ������ ��� ��������� ����� ��������� ��� ���� ������������, �� ����� ���� ����� ������� ������ �� ����� �� ��� �������� �������. ��� ���� ����� �� ��� ����������, ���������� ��� ������������ ��� ����� ��� ����������� ���������� ��� ����������� ����� (5) �������� �����.


���� ������� ��� �� ���������� � ���������� ������� ��� ������ ��� �� ��� ������������ ��������/ �������� ��� ������� ����� ��� �� ����� ��� �������� ��� ����������� �� ��� ������� ������, �� �������������� ���� ��� ������ ��� ����������� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ����.


���� 5 ����� 2010 � ��������� ������ �� ��������� ��������, ��� ������� ������� ��� ��������� ��� ������ ����������� ��� ����� ���� ��� ��� ���� �������� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���������� ���� ���������� ��������� ���� ��������� ��������������� ���� ��� ������������� ��������� �������� �� ���������� ��� ����������, ���� ������������, �������� ���� ������ ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ��������� ���� ��� ���� ���������, ����� ��� ��� �� ��������� ���������� � ����������� ��� ������� ������ ��� ������� � ����� ������� ������� ���� ��� �������� ������������������� ��� ��� ����������� ��� ������� �� ��������� �� ��������� ������� � ����������� ������ ����� ���������� �������� ���, ������ ��������� �������� ����� ��� ��������� ��� �� ��������� ����������� ��������� ��� ����� �� ������� ������������ ��� ��� ���������, ����� �� �������, ��� ������� �� �������� ��� ��� ��� ������� ��� ������� ��� ���������� ��� �� ��������� ��� ����� ������������ ������� �� ��������� ����� �� �������� �� ������������ ���� ������ ���� ����������� �� �������������� ��� �������� ���.


������, � ���������� ��� � ��������� ��� ����� ������� ��� ���������, �� ��� ��������������� ��� ������ ��� ��� �������� ��� �����������, ���� ��� �� ����������/ ����������� ���� ����������� ������� �� �����������, ��� ���������� ��� ���������� ������������� ������ ���������. ��������, � ����� ���������� ��� ���� � ��������� ��� ����������� ����� ��� �� ��������� ��� �� ������� ���������� ���������.


���� �� ��� ����� ��������� ��� ������ 2 (���������� 1 ��� 4) ��� ������ 55 ��� ������������ ��� �������� �����, ����� ��� ���������, ��� �� ��������� ���������� ��� ��������� ���������� ���� ��� ���������� ��� ��������� ���� ����� ��������, ����������� ��� ��� ������������� �������� ��� ���������� ���� ������ ��� ��������� ����� ������ ��� ����� ��� �������� ����� ����� ��� ��� ��, ����� �� ������� ������� ���������� ������� ����������� ��������� ���� ���� ������ ������, ��������� ��� ����������, ��� ��� �� ������������ ��� �� ����������� ��� �������� ����� ���� ������� ������� ���������� (��������� ���� 1 ��� ���� 2).


����� ��� ��� ����������� �������� ��� ��������� ����������� ��� ����������� ��� ������ ����������� ���������������, ������ ������� ��� ������ �� ��� �������� �� �������� � ��������� ���� �� ������ ������ ��� �������� ��������� ��� �� ����� ���������� ��� ������ ��� �������� ��� ���� ��������� ���������� �� ������� � ����� ������������� (� ����� ��� ����� ����� �������� �������) �� �������� ������� ������ �� ����� ������������� ��� ����������, ���������� /������������ / ���������� ��� �������� ��� �������� ���������� ���������� ��� ��� ����� ���������, ���� ����� ����� ������ ���� ������ �������.


����, �� ������ ����� ��� ���������� � ����������� �� ���� �� ������� ������ ���������� ��� �� �������� ��������� ���� ����� ���������� ��� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ���� �������� ����� ��� ������ ������� �� �� ��������. ������, � ������� ����� ��� � ������� ����� ���� ���������� ����������� �������� ���� ��� ��� � ������� ������������ ������ ������ ��������� ��� ���� �� ����� ���� ������� ��� �������, �� ������� ������� ��� ����������, �� ����� �� ������� ��� ������� ���, ����� ��� ���������/ ����������� ���� ���� � ���� ����� ����������� �� ��� �������� ���� �� ����. ������� ������ � ������ ��� �������� ������ �� ����� ��� ������ �� ��������, ������ ��� �� ������ ��� ����� ��������� ���������� ���������� ��� ���������� �����������. � ������� ��� �������� ������ ��������� ���� �������� ��� �������� ���� ��� ������ ���� ������, �������� ������������� ��� ��� �������� ��� ����������� ����� ��� ��� ������ ����������, ��� ���� ���� ���� ���� ������� ��� �� ������������ ��� ��� ��� ��� �������� ���� ������ ���� ���� ����������� �� ����. ��������� ��� ���������� �� ����������� ��� ������������ ��� ������ ����������� ��� �������� ��� ���������� ������ ����� ��������� ��������� ��� ����������������� ������.


�������, � �.�. ���������� ���� ���� ����, ������ ��� ���������� �� �������� ���� ��� ��������� ��� ������� ������������ �� ����������/ � ����� ���������� ������, ������, ���� ���� ���� �� �������� ��� �������� ��� ����������� ����������� ��� �������, ��� ����������� ��� ��� ��� ���������� �� ������������ ��� �������� ��� ��� �� �� ������� ��� ����� ����������, ������� ������� ��������, ������� �������, �������� ���������, ��������� �� ������ ���� �������, ������ ����������� ��� ������������������ �������, ���� ������ ��� �� ������ ��� ������ ��� ��� �������� ��� �� ����������, �� ����������, �� ��������������� ��� �� ������������ �� � ����� ��� ������� ��� �������, �� ������ ������� ���� ������� ��� ������� ��� ��� ����������� ��� ������� ���� �����.


� ����� �������� �� ������ ��������, ������������� ��� ����������� ��� ��� ������ ��������� ��� ����������� ��� ������ �� �� �������� ������� ��� ������� �� ������ ���� ���� ��� ����������� ���� ����������� ������������� ���� 7/12/2010 ���� ���� '��� ����� ��� ���� ��� �� �������� �� ������ �� ��������� ���� ���� ������, �� ����� ������ �� ������ ����� �����'. ���� ��� �� ������� ���� ������� �� ����� ����� ��� �������� ��� ����������� ���� ����� ���� ���������� ��������� ��� �� ���� ����, �� ������ ���� ����� �������� �������� ��� � ����� ��� ���� ��������� ��� �� ������� ���� ��� � ����� ���� �������� �� �����, ����������� �� ������������ ���� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� ��� �������. �� ���� ���� ��������� �� ����� �������� ������������� ��� �� ��������� ��� ������ ��� �� ���������� ��� ��������� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ��� ������ ������� �������� ��� ����������� ��� ��������� ���������.


� ������������ ������ ����������� ��� ���� �������� ��������� ��� ����� ����������� �� �������� �� ������ ��� ���������� ����������� ��� ��������� ���� ����������� �� ���������� ����� ������ ����������, ����� ��� ��� ������� ����������� ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ��� �������� ���� ��� ��� ������������� ��� ����������� ��� ��������.


�������, ���� ����� ��������� ��� ��������, ���� ������ �� �������� ��� ����� ��� ������������ ��� ���������, ���� �������� ���������� ��� �� ��������� ��������� �� ���� ��� ��������, �� ��� �������� ������������� ���������� ������, ���� �������������������� ��� �������� ���� �� ������ ��� �� ������ �������� �������� ���� ��� ������, ���������, ���������� ��� ���������� ��� ��� ����� ����� ����� ��������� �����/ ����������� �� ������. ��� ����� ��� �������� ��� ������ ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� �� ������� �� ���������� (�� ����������) ��� ������ ������ ��� ��������� ������, ���� ���� ����� ����� �������� �� ������������ �� ���������� ����������� �������� ��������� �� �� ����� ��� ��������������. ����������� ��� ����������� ������� ����������� �������� ��� �������� ��� �����, ��� ���� ������� ��������� ��������� ���� ����� ��� ����� ��� ������������, ����� �������� ��� �����������, ��� �� ����������� ��� ���������� ��������� ���������� ������� ������������ ��� ����� ������ ��� �� �������� ����������� �� ������� ��� � ������ ��������� �������� ������� �������� ���� ����� ��� ����������� �� ��� ��� �� ����� ��������� ������ ������ ��������� ���� �������� ��������� ������� �� ��� ���� ��������� �������, �������������� �������������� ������ �� �� �� ������� ��� �������� ��� ���� �� ��������� ��������� ���� ��� ������������ ��������� ���, ������ ��� ���������� ��� ��� ��� ����� ���.


�� ������������ ��� ����������� �������� ����� ��� ���������� ����������� ���� �� ����� 17, �� ����� 15, �� ����� 4, 7, 8, 9, 24 ��� 26 (�����) ��������� ���� �������, ���� ��� ���������� �� ������� ��� ����� ����� ����������������� ��� ����������� ��� �� ���� ��� ������� ��������� � ������ �� ���������� ��� ��������� ����, ��� ��������� ���� ����� ��� ����� �� ����� ������� ������.


������ �� ��������� ��� ��� � ������ ��� ��������� ��� � ������ ��� ��� ����� � �������� ��� ��������� ���������� � ��� ������� � ��� ������� ���� � ������ ��� ������� ��������� ��� ������ ��� �������� ��� ��� ��������� ���� ���� ��������� ����� ������� ���� ��������� ���� ��� �� �������� ��� ��� ���������� ���������� ��� ����� � ����� ��� ������� ��� ���� ������������� � ����� ��� ����� ������� ������ ���������� ��� ���� ��� ���������� ��� ��������� ���� (��� ��� �������, ��� ������� ������� ������ ���������� ��������� ����� �������) ������� ���� �� ��� ����� ����������� ��� ���������� ����� ��� ���� ����� ��������� ���� ��� ������� ��� �������� ������� ��� �����.


�� ��������� ��� ���������� ��� ����� �� ������ ����� ���������������, ����� ����� ��� � ���������� ���������� ��� ��� ���� ������� ���������� ��� ��������� �� �������� ��� ���������, ����� �������� ��������� ��� � ����� ���� ������� ��� ���� ������ ����������� �����, ���� �������� ������ ����� ��� ����� ��� ����� � ����������� ��� ��� ���, ������ ��� ������ ��������� ��� ��������� ����������� ��� ���� �� ������ ��� ���� ������� ���, ��� ������� �� ������ ���� ���� �� �������� �� ������� �� ��������, ���� � ����� ���� ����� ����� ��� ������ ������ �������� ��� �������� ����� �� 1980, ��� �������� �������������� ��� ��� ������� ��� ���������� ���������� ����������� ��� ��� ��� 23� ������� 2010. ������, ������ ��������� ������������� ��� ���������/������� ��� ����������� ��������� �������� ���� ��� �������� ����� ��������� �� ��� ��������� ��� ����� ��� �� ����� ����� ������������ ��� ���� ��� ��������� ��� ����������� ��� ������� ��� ���������� ����� ��� �� ������� ����� ��� �������� ������������ ��� ���� ������� ��������, �� ���������� ���, ��� ���� ������������� ����. ���� �� ���������� ���� ��������� ���������� �� ��� ������� ��� ������� ��� ���������� ������ ��������� ��� �������������� ��� ��� ����� '������������' ��� ��������� �� ��������� ����� �� ����, ��� �����, ��� ��������� ����� ��� ���� ������� �� ��� ������ ����� ����� ���������.


��� �� �������� ���������� ��� ������� ������� ��� ���������� �� ���������� ������� ��������� ��� ������������ ��� ��������� ���� ��� ������� �������� ������ ���������� ��� ������������� ��� ��������� �����������. � ����������� ���� ���������� ���������� ������, ������� ��� ������ ���� ������� ��' ��� ��� ������� ������ ��� ������������ �������� ��� ��������� ����������� ��������� (������) �� ������ ������ ������� ��� � ��������� ���������� �� ��� ������ ���������� �� ���������� �������� ���� �� ��������� �� ������� ������ ���� �� �������� �� ��������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ����������� �� ��� ����� ������� �� ��� ��������� ������.


��� �������� ������ ���� �� �������������� ��� �������� �������� ��� �� �������� ����������� ���� ��� ������������ ����� ����������� ���� ��� �������� ��� �� ����� ��� ����������� ��������� ��� ����� '���� ��������� ���� �����������', '���� ��������� ���� ��������������� ������������', '���� ������� ��� ������ ��� ��������� � ���������� ��� �����', ��� �� ������������ ������������� ��� �������� ��� �� ��� ������������ �������������. ����� ������ ����� ��� ����� ���������� ����� ������������� �� �������� ��� ����� '�� ���������', '������� �� ������', '� ��������� �������� ��� ������', ������ ������������ ���� ������� ��� ������������ ��� ��� ���������� ����������� ��� ����� ���������', '�� ����������� ����� ������� ������������', ���. ���� �������� ������ �� ������ �� ��� ���� ��� �������� ���������� ��� �������� ��� �.�.���������� ��� ��� ������������ ��� �������� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ����������� ��� ���� �������.


���������� �� ��� ������ ����������, ������������ ��� ����������� ������������ � ����� ���� ��� ���������/ ������������ ���������� �������� � ���� �������� ��� ��������� ��� ���� ���� ������� ����� ������ ���� ��������� ��� ��� ����� ��������� ��� ����������� ��� ���� �������� ��� ��� ������ �����������, ���� ��������� ������ ����������� ��� ��� ����� ����������� ����������� ����, ��� ������ �������.


��� ��� ��� ��� ������� � ������� ��� �.�.���������� ��� ���� �� ��������� ��� ������� �������� �������� ������ ����� ��� ���� ����������� ��������� ���� �� �������� ��� ���� ��� ��������� ���� ��� ��� ������� ���, ���� �� �������� �� ��� ��������� ������ ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ���������� ����, ��� ���������, ��� �������, ��� ��������� ��� ����� ���-�������� ��� ���� ����������� ����, ��� ��� ������ ���� ���������, ������� ������� ����������� ���� ����� ��� ��� ����� ������� ������ �� ����������� �������� ���������� �� ���� �� ������ ���������� ���� � ��������� �� ��������� ���� �� ����� ���� ������ �� ���������, � �� ����� ����������� � ������� ��� ��� ��������� ���� ������ ���� �� ����� � �������� ���� ��� �� ������� ��� �������� �� �������������� � ��������� ���� ������, ���� ������ �� ������� �� ����������� ������ ��� �� �������� ���. ������� ���� �� �����������, ���� ������ ��� ������� �� ������ ���������� ��� �� ���������� ������� �� ����� ���, ������ ����������� ������� ����� ���������� ������� ���� ������ ��������� ��� ��������, ������ �� ������������ ��� ������� ����������� ��� ����� 2010 ����� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��������� ���� �� ��� ���������� �������� ���������������.


� ���� ���� ������ ��������� ��� ������� ����� ����� ����������� ��� ������������ ��������� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ����, �� ��������� ���������� ��� ������������ �� ����������� ��� ����� �������� �� ������ �� ����������� ������ ����������, ����������� � �������������� �������� ��� �������� ��� �������������� ��� �� ������� ������� ��� ����� �������� �����������, ��� ����������� ����������� ��� ����������� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ��� ������� � ������� ��� ������������� ����� �������� ���� � ����� �������� �� ��������.


� ������� ��������� ���� ���������� ������� ��� �� �������� ���� ��� ���' ����� ���� ���� �������� ������� �� ����������� ���� ��� �� �������� ��������� ���� ����������, � ����� ���������� �� ���� �� �������� �����������/ ���������� �� �� �� �������� ����������� ������������� ��� ����������� (��������� ��� ���� ��������) ��� ������� ���������� ����� �� ������ ������������� ��� ��������� �������������� ��� �������� ��� ��� �� ���� ��� ������� ��� ����������� ����, ���� �� ��� ������ �������� ��������� ����� ��������������� ��� �� ������ ��������� �� ���� ����������� ��� ��� ����������� ��� �����������, ���� �� ������ ��� �� ��������� ��������.


���' �����, ��� �� �������� ��� ������� ��� ������ ��� ��������� ���� � ��������� ���������� ���� �������������� �� ��� �� ����� ���������� �����, ���������� ��� ��������, �� ���������� �������� ������� �� ������������� ������������ ����� ��� ������ ����� ��� ����� ��� ��� ������������ �������� ��������� ���������� (��� ����� ����� ��������� �� ������� ���� ���� ��� �������� ��� ����������� ����, ���� ������ ���� ������ ��� ������ ���� ��� ���� ������������ ���� �������� ���� �� ������� �� ������ ������������� ��� �� �������� ��� �� ������ ����), ������ ��� ���������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ����������. ������� �������� ������������ ��� �������� ��� ��������� ������������� ��� �� ��� ��� �� ���������� ��� ���� ������. �� ��� ��� ����� ������ �������� ��� ��� ��������� ��� �� ��������� ����� ��� �� ������, �������� ��� ��������� �� ����� �� ����������� �������� ����� ��� �� ��������������. ����� ��� ������������� �� ������ ��������������� ����������� �������������� �� ��� ���� ����� ��� ���� ����������� ��� ��������� ���� ��� ���� ����������� ������ �� ����� ���������� ��� ������ �������, ������������ � ������ ��������� ��� ��� �� ��� ����� ��� ����, ��� � ������ ������ � ������ �������� ���� �������� ���� ��� ���������� �� ����� ����������� ��� ������ ��� ��������� ��� ���. ������ ����� �� ������� ��� ����������� ���� ��� �������� �������������� ���� �� ���� ������� ��� � ��������� ����������� ��� ����� ����� ��������� ������ ��� �� ���������� �� ������� ��������� ��� ��������� ���������� ���� ������ ��� ��������� ����� ��� �������� ������������� ���� ��� ����������� ��������� ����������� ��� ������������� ������ ���� ����������� ��� ������ ����� ��� ��������� �� ��� ������������ ���� ���� ��� �������� �����������. ��� ��� ������ �������� ������� �������� ���� ������������ ���������� ��� ������������ ��� ����� ��������� ��� ������� �� ����� ����������� ��� ������ ��� ���� ������ ����������� ��� ��������� ��� �������� ������������� ��� ������, ��� �����, ��� ����� ��� ��� ������ �� ���������� ����������������� �������� ��� ������ ������ ��� ���������� ������. � ������� �������� ������� ������� ��� ��� ����������� ���� ���� ������ ��� �� ����������� ��� �� ��������������� ����� ��� ����� ��� ��������� ����� ������.


������ ������ �������� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� ��� ����� � ���� ������� ������ �� ������ ��� ������� ��� ������� ������ ������, �������� ������ ������������� ���� ��� ���� ���� ��� ������ � ����������� ����� ������ ������ ����� ������� ��� ���� ���� ��� ������������� ��� ������ ��� (�����, ���� �� ��� �. �����, �������� ��� ��������� ������ ��� ��� �������� �� 1941 ���� ��� ������ ������, �������������� ��� ���� ��� ��������� ����������) ���� ��� �������� ��������� ��� ���������. ����������� ��� ���������� ��� �� �������� ��������. ���� ��� ������ ��������� ����� � ����������� ��� ��� ���� ������� �������, ��� ���������� ������� ���� �� �������� ������������ ���� ��������� ���� ���� ������������ ���� ��� ������������. ��� ���� � ��������� ������� ���� �� �������� �������� �� �� 2012 ������� �� ����������� ��� �.�. ���� � ������� ����� ������������� ����� ��� ���� ������ ������������� �� ������� �������. �� ������� ��� �������� ������� ����������� ���� ��������� ���� ��� ��������� ������������ ������ �������� ���� ���������. ���� ����� ���������, �� ���������� ������ ��������� ��� ���� �������� �� ���� ���������� ���� ������� ������������ �� ������ ��� �� �����, ���� ��������� ��� ����������� ��� �������� ������� ��� ���� �� ���� ������� ��� �� ���� ������������ ���� ��� �� ������������ ��� ��������� ��� ������� ��� �� ���������� ��� ������ ��� ��� ����� �������. ���� ���� �� ���������� �� ��������� ��� ������ ������� ��� ������ ����� ������� �� �������� �������������, ��� ������� ��� ��������. ������ �� ��������� ��� �� ������� ����� ��������� ����������� ����� ������� ���� ��������� ����������� ���� ������ ����, �� ����� ��� ��������, ���� ���������� ��� ������������� ���' ������ ��� ����������� � ����� ������� �� ��� ��� �� ���������� ��� ������ ��� �������� ����� � �����. � ������ ���� ���������� �� ������������� �� ���������� ��� ��������� ������� ��� ���� ��� ������������ ���� ���� �� ��� ������� ���� �� �� �������� ��� ���������� ��������� �� ������������, �� ����������� ��� �� ������������.


��� ����� �� ������� ��� �������� �������� ��� ���������� ���� �� ��� ���������� ���� ���� � ��� ������� ��� �� �������� ��� ��� ������� ������� �� ������ ��� ������ ��� ��� ��� �� ��������� ������� ��������� ��� ��� ��� �������� ��� ����� ����� �� ���������� ���� ������ �� ��������� �������. ����� ��� ���� �� ������� ��� �������� ����� ������������ �� ����� �� ��������� ��� ����� �������� ������������� ��� ��� �������� �� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� �������. � ����� ��� ��� ���� ����� ��� �� ��������� ��� ��� ���� ������ ������ ����������� ���� ��� �� ����� �� ���������������� ��� �� 2012, �� �� ��� � ������� ��� ���������� �� ��������� ���� ��� ���������, ���� �� ������ ����������, �������� ������. ��� �� ������� ��������� ��� ��� ����, ���� ��� �� ��� �������� ��� ��������� ������� ��� ����� ��� ���� ������������� ���������� ��� �. ���������������� � ������ ���� ���� �������� ����������� ��� ���� ����� �������� ������������� ���� ����������� ����������.


����� �� ����� ������ ������ ������� ������ ������ ������� ��� ������ ��� ���� �� ������� ��� �� ���������� ��� ���� �������� ��� �������� �������� ��� ��� ������� ������, ��� �������� ��� ���� ��� �������� ���� ��������� ��� ��������� ��� �� �� �������������� ��� � �� ��� ������������. ��������� ��������� �� ��� ��������� ������� ��� ����� ���������� ��� �� ������� ���� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� ������� ������ ���' ������������. ���� ���� ������ �������������� ��� ������� ��� ������ �������� �� ������� ������� ����� �� ���������� ���� ������� ����������.


����� ��� ���������� ��� ��������, ���� �� ������� ����������� ����� ������� ������ ������, ���������� �� �� ������ ��� Marfin Bannk ���� 5 ����� 2010, ���� ��������� ��� �������� ��� ����� ��������� ��� ������ ����� ������������ ��������� ���� ������������ ��� �� ����, ������� �� �������� ����������� ��� ������ ������� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ����������� ����� ��� ������������� ��������� ���������� (���� ���������� ��������� ��������) ��� �� ������ �������������. � ��������� ���������� ��� �������� ��� ��� ���� �������� ��������, ��� ���� ������������� ��� �� ����������� / ���������� ���� ��� �������������� ��� ������ �� ������ ��� ����, ��� ������ ��� ������ �� ��������� ��� �� ���������� ��� ���� ���� �������� ��� �� �������� ��� �� ���������� ����� ��� ��������.


��� ������ ���� �� ������ �� �������������� ��� �� ������������� ��������� �������� ����� ��������� �� ���������� �� ������� ��� ������ ���� ��������� ����������� ��� �������� ��� ��� ������ ��������� ��� �������, ���� ����������� ��� �� ������ ��� ���� ������ ����������� � �� ���������� ������������� ���������. ���� �� ����� �������� ��� ������ ��� ���� ���� ������� ��� ������������ �� ����� ������ ������ � ��������� ���� �������������. � ����� ���� ����������� ��������, ����� ���� � ����� ��� ���������� ��� ���������, ��� ����� ����������� �� ������ ��� ��������� ���� ��� ������� ����������� ��� ��� ���������, ���� � ��������� �� ���� ������ ������������� �� ���������� ���������� ��� ������ ����������� ��� ����� ��� ��� ������������� ��� ����������. � �������-������ ��� �������� ������������ ������� �������� ��� �� ������ ��������� ����� ���� �������� ������� ��������� ��� ����������� ��� ��� �������� ���������, ��� ���� ���������� ��� ���� ������� ��� �� ����������� ������������ ����������� ��� �� �� ������� �� ������. � ����� ����� ���� ��� ������ ������ ����� ���������� �� ������ ����������� �� ���������, ���� ���� ��� ������������� ��� ���� ��� ����� (���� ��� �������� ������������� ��� '���������' ��� ��������). �����, � ���� ����� ��� ������� ���� ���������� ��� � ��� ������ �������� ����������� ��� �������. ����� ������ � ���������� ��� �������� ��� ����� ������ �������� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ��� ��� ����.


������ ���� �� ����������� ����� ����������� ��� ����� ������ �������� ����������� ���������� �� ��������� ���� ���������� ���� ����� �������� ��� ��� ��������� ����, ��� ���� ������� ��� ������������� ������������� ��� ��� ��������� ��� ���������� '����� ����������' ��� ���� ����� ������������ ��� ������ �� ����� ��� �������� ��� �������� ��� �������� �� ������������ ������� ����.


���������, ���� ������������ � ��������� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ����������� �� �������� ��� Marfin Bank ��� �� ����� �������������� �� ������ ��� 50 �������, ����������� ������� ��������� ���� ��� ����������� ��� ������ ������ ��� ��� ���� �� ����������� ��� ���� ���� ��������� (����� ���� ���� ��� ������� ��� ������ ���� ��������� ���������� ��� ���� ����), ���� ����� ���������� ��� ���������� � �������� ����������� �� ������ ����������� �� ������� ������������ ���� ���� �� ��� �� ��������������� ������, �� ��������� ��� �� ��������� ���� ���������� (����������� ��� ���������� �� ��������� ���� �� ��������� ��� ����� ����� ��� ������������� ������ ������ ��� ���' ����� ��������� ���� ���� ��� ����� ����� ����������, ������� ����������� ���������� ��� ����� ��� ����� ���� �����, ���� �� ���������� �� ��� ������� ��� ����������), �� ����������� ����� ��� ��������������� ����������� ��� ��������� �������� ��� ������ ����������� ����� ��� ������������� ������ �� �� ���.


��� ����� ������ ������������ �� �������������� ������ ����� ��� ����������� �������� ���� ��������� ��� 23/2/2011, ��� ����������� ���� ����������� ��� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ���� ������ ���������� � ������ ���������� (������� ���������) �� ��� ������ ����������� ����� �������� ��� ����� ������� �� ������� ��� ���������� ��� ����������� ��� ������� �� ������������ �� ��������� ��� ��������� ���� ����������. ��� ���������� ��� ���� ��� ��������� �������� ���� ���������, ���� ��� ���� ��� ������ ������ �������� � ������ �� ����� ������ ��� ���������� �� ����������� �� ����� ����, ���� ���������� ��������� ������� ���������, ������������������� ��� ������� ��� �� ����������� ������ ������ ������ ���������.


��������� ���� ��������� ��� ��������� ����������, ���� ��� ��� ��������� ����������� ��� �������� ������������ ����� ��� ����������� �������� ���� ����, � ��������� ���' ����� ����������� ���� �� ������ ���������� �������� ��� ������������, �� ����� ���� ������� ����������� ��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������������ ��� ������� ������� ��� ��� ������� ���������� ���������, ���� ������� ��� �������������� ������� �������� ��� ��������� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ���� ������������ ���������� ���������� ������ ���� ������ ����� ������ ��� ���������� ���������� ������������ ��� ����������� �� ������ ����������� �����������, ����������� ���� ���� ����� ���������� ����������� ���������, ���� ������ ���������� ��� ������� ��� ������� ��� ���� ������� ���� ��������� �� ������, �� �������� ������� ��� ���������� ��� ������� ��������� (!) ��� ��� ����������� ��� ��� ������ ����� ��� ���������. ���� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� ���� �������� ���������� �� ������������� �� ������ ���� � �� ���� �� ��� ��������� �������� ������������ ��� �������.


��� ��������� �������� ���� � ��������� �������������� �� �� �� �������� ����� ������������ ����������� �������� ��� �� ������ ��� �� ������ ���' ����� �� ������� ��������� ���� �������� (��� ����������� ��� �� ��������� ���������), �� ������� ���� ������� ��� ���� ���������� ������ ��� ��� ������� � ��� ����� ����� �������, ������ ���� ��������� ��� ���� ������������ ���� ���� ��������� ���� ������ ������ ����� � ���������� �� ���������� ��� ���������� ���� ����������, �� ������� ����� ��� ���� �� ��������� ��� ���������� ���� ���������������� ���������, ���� ��� ��������, ���������� ���������� �� ���� ��� �������� ��� ���������� ��� ������� ���������� �� ���� ���������� ������ ��� ��� ������� �� ������������� ���� �������� �� ���� ���� ��� �� ���� ������������.


������������ ������� ���� ��� ��� ������� � ��� ������������ ���� ��������� ��� ��������� �� ����� �����, ��� ���������������� ���� �� ����������� ����� ���� �� ��������� ��� ����������� �����, ��� ���� �� ������� ���������������� �� ���������� ������ ������� � ��� ���������������� �������. ���������������� ��������� ����� � ��������� ��� ������������� ������� ��� �������� ��� ������� ������� ��� �� ����� ���. ���� ��� ����� �� ������� ��������������� ��� ���� ��������������� ������� �� �� ����������� ��� �������� ���� ��� ������ �� ���� �� ���� ��� ������� ��� ��������� ����� ���� �� ����, ��� ��� ����� �������� ��������� ���/ � ����������� ��������. ����� ��������� ������ ������ ������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��������� ��� ���� ������� �����, ��� ���� �� ��������� ���� ���� ���������, ������ ��� �������� ��� ����� ������� ���������� ��� ��� ��������� �� ������� ������ ���� ����������� ����������. ��������� ������ ��� ������ ��� ������� ���������� ������� (���������, �������� � ����������� ����) ��� ������ �������� ����������. ��� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ��� ��� ���������� '����������' ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��������. ������ ��� ������ ���������� ���������� ���� �� �������� �� ������ ����� ��� ��� ���������� ����� ��� ������ �� ���������� ���� �� ���������� �� �������� ��� ��������.


������ ������ ��������� ��� ���� ��� ��� ��� ������ �������������� ��� �� ����������� ����, �� ������ ������� �� ������ ��� ��������� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �������.


���� ��� ���� ����� ��� ����������� ��� ����������, ���� ��� �������� ��� ���������� ������ ��� ����� ���� ��� �������� ��� ���������� ����� � �������� �����, � ��������� ���� ������������� ��� �� ������� ��������, ���������������� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ��� ���� �� �� ���������� �������� ���� ��� ���� ���� ��� ���������� ��������� ��� ���������� �� ����������� ������� �������� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� � �����������, ���������� ���������� ���������� (���������� �� ����� ������ �� �������� ��� ���������� ���� ������ �� ���� �� ����� �����), ���������� �� ����������� ���� ���� ���� ��� ���������� �������� ������� ��� �������� ���������� ������ ��� ��� ������������� ���������, ������������� ���������� ������� �� ����� ����������, ��� ���� ���������� �������� ��� ������ ���� ���������� ������ (����� �� ��� ������������� ���������� ��� ����� ���� ����� ����) �� �������� ���� ��� ����������� ��� ��� �������� �� ������� � ����������� ������� ���������� �������� ����� ��� ��� � ����������� ��� ���������� ���� �������� �� ����� ������� ����� ��� ��� ��������� ��� �� �� ��� ���������� ����� ���������� ��' ������ �������� ������� ��������� � ���������� �� ����� ��� ��� ����� ����� �� ��� ���� ��� ����������. ������ � ��������� ���� ��������� ��� ������� ����� ��������� ��� ��� ������ ��������� ��� ������� ��� ����� ��� �� ������� ��� ����� ����� �� ���� �� ��������� ��� ������, ����� � ��������� ���������� ���� ���� �� 60% ��� ����������� ��� ����� ������ �� 90% � ��� �� 100% ��� ����������� ��� ���� �����������. ������ ���� ��������� ��� ��� ����� ������� ������� ������� ���� ��� ������� ��� ��� ����� �������� �� ��������� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ������� �� ��������� ��� ���������� ��� �������� ���� ���� ���� ��� �������� ���� ��� ���������� �� �����.


��������� ��� ������� �� ������, � ����� ��������� ��� ������ �� ����������� ��� ���� ������, ����������� �� ��� ��������� ����� ������ ��� ���� ������������ �� ������� ���������� ���� ��� � ��������� ���� ����� ����� ����� �������� ��� ������ ����� ��� ������������� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ����� �� ���� ��� ����������� �������� ��� �� ����� ��� ����� �����������.


������ ������ � ������� ��������� ���� ����������� ���� ��� ����� �� ������� �� ���������� �� ��� ����� ��� ���������� �� ������������� ������������ ����� (����� ������� ������ ����������� �� ������ �������� ���������� ��� ���������� �� ����� �������� ���� �� ��������� ������� ��� ������ �� ��� ����� ��� �������, ����� � ������� ������ ������� ��� ��� �������� ������, ��� ��������� �������� �� ������������� �� ���� ������� ��� �����������), �� ����� ������� ��������� �� ����������� ��� ������� ���������, �� ��� ��������� ��� ����������� ����������� ��� ��� ������������ ������� ������������ (���� ���� ��� ���������� �������� ��� �� ��������� �� ����� ������ ���������) ��� ���� ��������� �������� ��� ������� ��� �� ����� ����� ��� ������� ���������� ���� ������������ ��������������� ��� ��� ��������� ��� ������ ��� ������� �����������, ����, ���� ����������� �� ����������� ���������� �������� ��� ������������ ����������, �� ����� ���� ��� ����� ����������� ��� �� ���������� ��� ��������� ���� �� ����� ��� ���������� �������� ������� ��� ��������� ���� �� ��� ����� ����� �������� �� ������� �������. ������, �� �������� �������� ��������� ��� ����������� ������ �����, �� ������� �������������� ��� ����������� ��� ��� ���������� �����������, ��� ���� �� ��� � ��������� ���� �� ���� ��� �������������� ���� ��� ���������� ���, ���� ���� ���������� � ���� ������� ������� �� �������� ����� ����� ���������/�������� 5 ���� (�� ����� ��� ����� ���� ��������� ���� ��������� ��� �� ��������� ������), �������� ��� �� ��� ���������� �������� ���������. ����������� ��' ��� ��� ���� ����� �������� ���������� ���� ������ ��� ��� 300 ���� ��������, ���� �� ����� ����� ��� 5 ���� ����������� ��� 1.7% ��� �������� �����������, �� ����� �� ����� ���� �� ��������� �� ��������� ���� ���� ��� ������������� �� ����������, ����� ��� ������������� ������ ��� ��� �������� ��������� (���� �������������) ��� ����������� ��������. ��� ���� ������ ����, ��������� ���������� ��� ���� ��� ����� �� �� �������, ����������� ��� ���� �� ����� ����� ��� ��� ��� �� ������� (�����������, ������ ������, ���) �� ����� ���� ������������ ������ ��� ���' ����� ���������� ��� ������ ��� ����� ��������� �� ������� ������� ��� �� ������� ���������� �� ������ ��� ���������������� �� ��� ���� �����.


������������ ���������� ������ ����� ��� ������������� ���� ������� ��� ��� ������ �������� �� ��� ������������ �������� ���� �� ������ ��� ������� ��������� ���� ��� ��� ���� ������������ �� ��������� ���� �� ��������� �� ������� ���� ���� �� ������ ���� ���� ��� ��� �� ���.


�� �����������, �� ������� ��� �� ������������������ �� ������ ����� �������� �� ������ ���� ��� �������� ���� ��� ��������� ��������, ���� ��� ���� ���� ��� ����������� ������ ����� �������� �� �������������� �� �������� ���� ��� ���� ���������, ��� ���������� ���� ��������� ������ ���� ������ ���� ��������� �� �������� �� ��������� ������� ��� ��� ����� �������� ��� �������� ��� ������� �� ����� ��� ���� ����������� �� ������ ��������� ��� ����� ����, �������� ��� ��� ����������� �� ������ ������� ��� ����� �� ������ (������ ������� ���� ��� ��� ��� ����� ���������� ��������� ��������) ��� ��������� �� ����� ���� �� �������� ��������������� ��� �� ��� ������������ ������� (��� ��������� ��� �������) �������������� ��� ��������. ��� ����� ������� �� �������������� ��� ��������� ���� ���������� �����, ���'���� ��� �������� ������ ���� ������ ���� ��� ���� ��� ����������.


���� ����� ��� ����������, � ������� ��������� ��� ���� ������ ������� ��� �� ������� ��� ����� �� ���� �� ��������� ��� �������� �������, ����� ��� ���� ����� �� ������� ������� ����������, ���� ����� ��� ��������� ������ ��� ����������� ���������, ������������ ���� ���� ������ �� ��������� ��� ���� �� ����� ����� ������������ ������������ �� ������ ������. ���������� ��� CD-ROM ��� ������������� ��� �� ��������� ����� ��������� ����� ���������� ���� ��� ����� ���� �� ����������� �� ���� ��������� ��� ����� ������� ����� ������� ��� ��� ����� �� ���� ��� ��� �������� ����� ���������� ��� �����������. ������, ����������� ����� �� ����� ����� ��� �������� �� ��� ������� �� ��������� ����� ��� ���������� ��� ��������, ���������� ���� �� ��� ��� ���� ��� ������������� �� �����, ��� ����� ������� ��� ������ �� ������ ����������� ������� ����������� �� ��������� �� ����������� ��� ���������� �� ��������������� ��� �������� ����, ����� ��� �� ��������� ���������� ��� �� ������ ����� ��� ���������� ��� ��� CD-ROM.

�� ������� ������� ��� �� ���������� ������������� � �������� ���� ���� �� ������ �� ��������� �������� ���������� ����� �� ������������� ���� ������ ��� �� ����� �������� �� ����, �������� ������ �� ��������� ������� ���������� ���������� �� ��� �� ������ ��� ��� ������� ��� ����������� ����. ���� ���������� ��������� ��� ���������� ��� ��������� ��������� �� ���������� �� ������ ���� ��� ������� �� ������ ��� ����������� ������ �� ������ �� ��������� ����� ��� �� ���������� ��� ������������ ���������, ��� ����� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ��������� ��������� ��� ������������ ����� �������.


����������� ��' ��� �� ������� ��� �� ��� ��������, � ��������� ���������� ���� ����� ��� ���� ��� 15 ���� �� ��������� ��� �������� �������� ��� �� ������� ����������, ������ ������ ������ �� ��������� ��� ���������� ���������� ��� ��������� �������� ��� ��� ��������� ��� ������������ ���� ������ ��� ������.


���� �����, ���� ��� ����������, ��� ������ 2011 � ����� � ����� ��� ������� ��� ��� �������� �������� �������� ��� �� ��������� ���������� ��� ������� ����������� �� ������������ ���������, ����� ���������� ���� �� ����� ��������� ��� ����� �� ������ ��� �� ������� ��� ����������� �������� ��� ��� ������� ���� �� �������� �� �� ���� ���� ������� ��������, �� �����, ��������������, ��� ������ ��� 2011 ���� ������� 30% ��������� ��� ��� ����� ������, ���� ��� ��� �������� ���������, ��� ����� ��������� ������, ��� ��� ��� ��� �� ��������� ����� ��� ������� ��� ����������� ����� ��� ������������ ������������ ��� ����� �������� �������� �� ������� ��� ��������� ����� ��� ������� ��������� ����������� ������� �������� ����� ������������ ��� �� ���� 2012, �� ���� �������� �� ���� ����� ������� � ��� �� ���� ���������� ������������ ��� �������� ������ ������ (��������� ��� ���������� �������� �����) ��� ����������� ������� ����.


��������� ����������� ��� ���� ��� ������������


�� �������� ��� �� �������� ����� ��� ���������� �������� ��� �������� ���� ��� ������� ��� �.�.���������� ��� ��� ���������� ���, ������������� �� ���������� �� ��� ��� ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� ���������� �� ������/��������, ���� ���� ����� �� ��������, ������ ���� ������ ����� ������� �� ������ ����� ��� ����� ���� ������� ��� �� ���������� �������� ��� ������� ����������, ��� �� ���� ���������:


1. ��������� ���� ��� ������������ ���� ���� ������������� ��� ����� 7 ��� �������� ��� ����� ���� ��� ����������� ��� �������� �������� �����������:

�. ���� ����������� ������� ��� ���� ������������ �������� �������� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���������� ���� ��� ��������� ���� ����� ������� ������� ���������� ���� �� ���������� � ���� �������� �� ��������� �� ���� �� ��� ����� ������ ��� ���� ����������� ���� ��� ���� ��������� �� ������ �������� ���� ������ ��� �������� �� �������� ��� �����, ����� ��� ����� ��������� ���������� �� ����������������� �������.


�. �������� ���������� ��������� ������� �������� ��� ���������������� ����������� ������ ������� ����� ������� ��� ���� ����������� �� ����� ������� ��� ����������� ������������� �� ������ ����� ����������� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ��������, ��� ���� �� ������ ��� ����������� ���� ��� ��� ������ ���������� ���� ��� ������� ����� ����������, �� ������ ����� �������� ������� ���� ���������� ��� �� ���������� ������ ��������� � ����� ������ �� ��������� ������ ��� ����������� ���� ��� ������� ��� �������������� ����������� ������ ��� ��� ��� ����� ����� ����� ������� �������� ���� �������� ���������.


�. ������������� ���������� ��������� ��� ��� ����� ��� ������������ ������� �� �������������� ���� ��������� ������������ �� ���������� �� ��� �������� ��� ������������ ��������� ��� ��� �� ������� ��� ������ ��� ���������, �� ��������� �� ������ ������� ��� ������ ���������� ��� ����������� ���� ������� �� ������ ��� ��� ������.


�. ������� ��� ���������, �� ��������� ��� �������� ������� ��� ��������/ ������� ����������� ��� �������, ���� ��� ������� ���� ���������� �� ������� ��� ������� �� ���������� �� ������� �� ������ ����� ��� ��������� ���� ��� ������� ������������ ����������� ��� �� ������� ����� ������������, ����������� ��� � ����� ��� �������, ���� ��� ������ ��� �� ���������� �� ��� ������ ��������� ����������� ��������� ����� ����� ��� �������, ��� ���� ����������� ��� ��� ����� ����� �������� ��� ������� ��� �� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ����� ��� ��������� ��� 1930.


2. ���������� ���� ������������ ��� ����� 6 ��� �������� ��� ����� ���� ��� ����������� ��� �������� �������� �����������:


�. � ����������� ��������, ����������� �������� ���������� ��� ��� ����� ��� ���������� ������� ��������� ��� ������� ������ ��� ������ ��� ������� �� ��� ������ �������� ���������� ���������, ��������� ��� ������� ��� ������ �� ������ ��� ������ ��������� ��� ����� ����������� ����� ������� ����������� ����� ������������� �� ��� ������������� ������������ ���������.


�. � ��� ������ ������ ��� ������� �� �������� ���� ������������� ���� ���� �� ��������� ������ ���������� ����� � ������ ��� ��� ����� ��� ���������� ������� ��������� ������� �� �� ����� ���������� ���� ��� ����������� ����, ���������� ���� ������� ��������, ������� ������� ����� ��� �������� ��� ����������� ������� ���������� �������, ������ ��� ����� ���� ������� ��� ������ ��������� ������� ������� ��� ����������� ������� �����������, ��� ������ ���� ���� ������������ ����������� ��� ����������� ���� ������ ���� ��� �� ���� ��� ������� ������������ ��� ��������� ����� ������� ������ ��� ������ ��� �� ������ ��� ��� ���������.


�. �� ����� ��� ����������� �� ������ ��� ����������� ����� ����������� ��� �� ��������� ��������� ������ ��� ��������� ������� ����� �������, ����� ��� ��������� ������� �������� ��������� ���� ��� �������� ������ ��� ��� ���� ���� ��������� �����������, ����� �� �������� ������� �������� ����������� ���������� ��� � ���������� ������� ����� �������� ���������� �� �������� �� ��� ������������ ��� �� ���������� �������� �� ��� ��������� ���� ���������� �����������, ����� ��� �� ������ ��������� �� ����������������� �������, ���� ��� ���� ����������� �������� ��������� ����������� ������� ��� ������ ����� ��� ���� �������. ������� ����������� ����� ��� ��� �� ������������� �� ������ ���� �� ������������ �������� ���� �� ������� ����� �SOS� ���� ������������. ������, �� �������� ��� �� ������ �������������� �������� ��� �� �� ����� ������� ��� �� ������ �����������, ����� ��� ���� ����� ������������ ����� �������� �� ����� ���������� ��� ���������/ ������� ������, ���� �������� ������������ �� ������������ ��� ��� ������������ ��������. ��������������� ������ ���� ���� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ���� �������� ������� ��� ���������� �������� �������� ����������� ��� ��������� ����, ��� ���������� ���� ��� ��� ����������� ����, ��������� ���� ��� �������� ����������� ��� ��� ������ ����� ������� ����������.


�� ���� ��� ������� ������, ������ ���� ����������� �������� ��� ����������� ���������� ������ �� ����������� ����� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ���������, � ��������� �. �. ���������� ����������� ���������� ���� ��� �� �������� ��� ��������� ��� �� ������� ���������� ���������� ��� ����� ����� ��� ����� ��� ������� ��� ����������� ���������� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� �������� �� ���������� ��� �� ������������, ��� �� ����� ��� ��� �� ���� ��� ���������� ��� ���������� ����� ��� �� ��������� ��� ���� ��� ����������� �� ������ (��������� ����, ���� ����������� ��� �������������� ����������) ��� �������������� ���� ��� ���� ���������� ������ ��� ������������ ���� ���� ������ ���� �� ���������� ������ ��� ������ ��������� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ��������� � ��������� ����.


�������,


��������� ��� ����������� �������� ���� ��� �������


��������� ��� ����������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� �� ���������� �� ����� ��������� ��� ������ ������������ ��� ������� ����������/ ����������


��������� ��� ������������ ��� ����������� �� ��������� ����� ��� ������� �� ����������� ����� ��� ��� ������� ������� ��������� ���� ���������� ��� ����������� ��� ��������� ���������

 

��������� ��� ���������� ������� ��� ��� ������� ������ ��� ������ ��� ������� ���� �������� ��� ����� ������ ���������� ���������� � ����������

��������� ��� �������� ��� ���������� ��������� ��� ��������� �����������, ��� �������� ��� ����� ��� �������� �������� �����������, ��� ������������ ��� ��� ��� ��� �������� ���������� �����������

�������

 

���� �� ���������� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� ����������� ���� ���������������� �.�.���������� ��� ��� �������� ����������� ���, ���������� ��� ����������� ��� ��� ���� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���� �� ������ ���������� ���� ����� ����� �� ������� ������������� ��������� ��� ������� �� ��� �� �������� ���������� ��� ���������� ���, �� ��� ����� ������������, ����������� ��� ��������� ���������.


���� ���������� ���� ��� �������������� ���� �� ����������, �� ���������� ��� �� ��������� ���� ���� ��� ������������ ��� ��� ���������� ��� ������� ��� ��������� ����, ��� �� ������������� �� ������������ �� ������ ��� ��������� ��������, ��� ����� ��� ���������� ������� ������� ������� �����������, ��� �������� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��������/ ������� �� ������������ ����� �� ��� ��������� ����.


���� ������������� ��� ��� ��������� ��� ���� �� ��������� ����� ��� ����� ��� ��� �� �������������� ���� ��� �������� ��� ������� ���� �� ��� ��������������� ������ � ����� �������� ��� ��������� ����� ���� ��� ��������� ��� �� ����


���� �� ������ ��������� ���������� ��� ��������� ���� ������������� ���� ��� �������� ��� ������� ��� ���� ����������� �������� ��� ������ �� ������ ��� ���������� �� ���������� ��� �� ����� ���� � ��������� ���� �� ������������ ��� ���������� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ��� �����������


���� � ��������� ���� ����� �� �������� ��� ������������ ���� ���� �� �������� ���� �������������� �� ������� ��� ���� ��� ��������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� ��������/ ���������� ���������, ���� ����� ����������� ���� ����� ������.


��� ������� ��������������� ��� ����������� ��� ��� ��������� �� ����������� �� ��������� ��� ���������� ��� ��� ���������� �� �������� ���������� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� ����������� ���� ������� ��� ����������� ��� ���� ������� ��� ��������


�����, 11 ��������� 2011
���� �. ����������
����� ����� ����������

 

����� ������������ ��������� ��� ������������


(�������� ��� ���������������� ����������)

����������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ������������ �� ��� ���������� ��� �� ������� ����������� ��� �� ����������� ��� �������. ����, ������ ���� ��������� ����� �� ������������ �� ������ ��� ����������� ������� ����� ���������� ��� �������� �� ������� ��� ���� ��� ������� ������ ��� ��������� ���� �������� ��� ���� ���� ��� ������������, ��� ��� �� ���������� �� ���������� �� ��� ����������� ���� ��� ��������, ������ ������������ �,�� ��� ��������� �� ������������ ��� ������ �������� ��� �� ����������� ���� ��������� ��������� �� ��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ����������� ��� ������������ ��� ��� �������������, ��� ��� ������� �������� �������� ��� ��� ������������� ��� ��� ���������� ������� �������� ���.


���� ����������� ��� ���� �������� ����� ������ ��������� ��� ������� ��������� ���� ������������ ��������� ��� ����������� ���� ������� ��� ��� ���� ������� ��� ������� ����������.

 1. doc. 1 : a. the original ( Greek ) text of Declaration - Protest and

Invitation for Amendment served on 6/26/2008.

b. the original ( translation to English ) text of Declaration -

Protest and Invitation for Amendment served on 6/26/2008.

 1. doc. 2 : simple scans of the receipts of the act of serving the Declaration - Protest and Invitation for Amendment with the original Greek text to :

  1. the then PM, and other State Officials, namely :

  2. the President of the Hellenic Republic,
  3. the President of the Council of State,
  4. the President of the Court of Audit (Elegktiko Synedrio),
  5. the District Attorney in Athens,
 2. doc. 3 : letter by the Private Office of the President of the Democracy dated 9/18/2008 and its English translation.
 3. doc. 4 : five sample articles of news reports of PASOK MPs that were expelled from the party because they voted against their political party leader's, G.A. Papandreou's, orders. Please note that these occurrences are not singular and are presented as examples of a general practice that is applied by all political parties within Parliament and is considered a general standing reality in Greece :
  1. �������� ������, �������� ��� ��������� ��� �� ������ / "Removal / Expulsion of Dimara, Sakorafa and Oikonomou from PASOK"

  2. �������� - ������� - ��������� ���������� �� �������� ����� / "Sakorafa - Dimaras - Oikonomou commenting on their removal /expulsion".

  3. �������� ��� ��� ���������� ���� �������� ������������� / "Removal / Expulsion for Kouroumblis after his saying "no" to the mid-term fiscal plan"

  4. ���. �����������: ��� ������ �� ������������ ��� ���������� ��� ������� ���� / " Al. Athanasiadis: I will not vote for the mid-term fiscal plan and I assume my responsibilities"

  5. ������� ��� �� ������� �� ������������ ��������� ����������� ��� ������� ������ ����������� � / "Alekos Athanasiadis accuses that he received threats for him to vote themid-term fiscal plan"

  6. �����: 155 '���' ��� ������������, '���' ������� 138 ��������� ��� ����� ������� '�����'� / "Parliament: 155 'Yes' to the Mid-term Fiscal Plan, 'No' voted 138 Mps and five said 'present'".

 4. doc. 5 : a) simple photocopies of the High Treason law suit text and

b) supportive note submitted upon demand of the Prosecutor

against former PM K. Karamanlis and assorted officials.

 1. doc. 6 : simple photocopy and translation of certification of the status of the law suit of High Treason against former PM Karamanlis and assorted officials.

 2. doc. 7 : simple photocopy and translation of the written inquiry following the incident with filing number 63574 and date 9/19/2008.

 3. doc. 8 : simple photocopy and translation of certification of the office of the prosecutor about the status of the High Treason law suit against the former PM K. Karamanlis.

 4. doc. 9 : simple photocopy of our court injunction document with notes at the margins by assorted judges and by the plaintiff.

 5. doc. 10 : nine sample articles announcing that the public insurance funds are mysteriously devoid of money and cannot cover pensions or offer full health care, namely :

  1. ����� �� ������/ " the two biggest insurance funds of the country IKA and OAEE can't pay the pensions of the upcoming months", September 2009.

  2. ���� ����� ��� ������ ��� �� ����� ����������� ������� / " new taxes in the works for the empty insurances funds", ...

  3. � �� ����������� ������ ����� ����� / " the insurance funds are empty", 20-5-2011

  4. ���������� ����� ������ ������� �������� ���������� : ��� ���� �� ���������� ��������� �� ����������� ��� ������� ������;� / press release by SYRIZA, question by MP Kritsotakis: " until when will employees of the Erricos Dynan Hospital remain unpaid?", 3-10-2011

  5. ������ ��������� �� ������� �� ������������ ������� / "without health coverage will stay most Greeks", 19-11-2008

  6. �� ����������� ������ ������ 513 ��� ������� ��� ��� ��� �� ����� ��� 1999 ����� �� ����� ��� 2000� / "the insurance funds lost 513 billion drachmas in Athens stock exchange from the end of 1999 to the end of 2000", 29-7-2011

  7. �������� ����������� ������ �������� ����� ���������������� ���� '����������' ������ ����������� , ������� ����������, ������� ��������� ��� ����� ��������� / "the working class family is experiencing tragic situations" Alecos Arvanitidis, Christos Papazoglou, Yiannis Kavalaris and Haris Hourdakis speak to 'Rizospastis', March 2011

  8. ������� ��������� �� ���������� -�������� ����, ������� ����, ��������� �������� ��� ���������� / "severe cutbacks on funding for orthopedic - corrective products, prosthetic members, wheel chairs and orthopedic pillows", 10-6-2011

  9. �������� 500 ������������ ���� ��� ��� ������ ��� ������� �������� / "bloodletting of 500 million euro from the pockets of the Greek patients", 19-6-2011

 6. doc. 11 :
  1. simple photocopies of my extra report to the President of the Board for District Court Administration explaining how my court injunction regarding basic Human Rights of survival was refused to be examined immediately due to the nature of the danger involved and official reply ignoring the fact that Human Rights of physical survival were at stake and invocation of lack of jurisdiction. ( the original Greek text )

  2. Translation to English of the above

 7. doc. 12 : simple photocopy of the final ruling regarding the court injunction where the judge refuses to rule on the remaining issue of the breach of Human Rights in my person.
 8. doc. 13 : sample of press articles of PASOK's pre-election campaign's mottos :
  1. ���������� ��� ������������ ��������� ��� ����� ��� ��� ������� ������� 2009 ��� ��� ����� ���������� / "presentation of the pre-elective campaign of PASOK for the National elections of 2009 by Pavlos Geroulanos"

  2. PASOK elections 2009 pre-election campaign TV spots, speach snippets and footage with binding promises about their program

 9. doc. 14. : simple photocopy of our court injunction requesting that the PM Papandreou be obliged to provide answers to the three official letters send to him by us, with full description of the letters' proof of sending and / or filing. ( the original Greek text )
 10. doc. 15 :
  1. simple photocopy of PM Papandreou's objections to the court injunction text where he claims to be above the Law and the Human Right of access to vital information for Citizens' daily living and future. ( the original Greek text )

  2. Simple photocopy of our note to counter argue PM Papandreou's objections to the injunction text where we refute the PM's premises based on basic, primary Laws and common sense since he did tried to claim among other things that our requests for information were not requests for information (!) . ( the original Greek text )

 11. doc. 16 : simple photocopy of the judge's ruling of the court injunction case against PM Papandreou. ( the original Greek text )
 12. doc. 17 :
  1. copy of the translation to English of our law suit with charges of High Treason against the PM Papandreou and his cabinet and

  2. simple copy of the original Greek text with list of corroborating evidence.

 13. doc. 18 : list of names of Citizens that have filed law suits charging the current Parliament, MPs and PM for High Treason and ID numbers (ABM) of their law suits where they were accessible, namely :
  1. Dr. Dimitris Antoniou, charges of High Treason against the MPs of the Greek Parliament and against the IMF, ID/ (ABM) �� 2010/19473/15-10-2010,

  2. Constantinos Mylonas and Christina Salemis, law suit of High Treason against the 5th Greek Parliament, filed in the Chalkida Prosecutor's Office with filing number 2454/11-5-2011,

  3. Christina Salemi, law suit of High Treason against PM Papandreou, filed on 20-6-2011

  4. George Grybogiannis, complaint and charge on High Treason ID / (ABM) 2011/3306 filed concurrently in the Prosecutor's Office of Marathon and the Prosecutor's Office of Areios Pagos.

 14. doc. 19 : sample of assorted law suits against the government for a range of inhumane and non-constitutional rulings / laws, as accessible since acquiring the texts is not always feasible, namely :
  1. Lawyers Association of Athens (���), file against the new tax on occupation of self-employed and entrepreneur nature

  2. Ioannis Siatras, law suit against all members responsible on breach of duty, fraudulent certification, fraud, perfidy and all other punishable acts ( against the government and parliament ), filed in the Athens Prosecutor's Office on February 22nd, 2010

  3. Stefania Lygerou, complaints against the government on charges of breach of duty, filed in Peraous' Prosecutor's Office with filing numbers 11792/18-10-2010, 11791/18-10-2010, 513/6-4-2011, 3429/18-3-2011, and ID / (ABM ) M11-116.

  4. Pavlos Altini, complaint against George Papandreou regarding Akis Chohatzopoulos on 25-2-2011 in Florina.

  5. Revecca Korovila, complaint - law suit against G.A. Papandreou and all responsible regarding the exploitation of Greek underground in Florina on 25-2-2011.

  6. Ioannis Mytaloulis, law suit against former PM K. Karamanlis for harbouring criminal acts, filed on 5-5-2011 in the Athens' Prosecutor's Office.

 15. doc. 20 : sample of assorted scandals involving gross criminal behaviour of government and PMs and affiliates that have been protected from prosecution because of governmental protection, namely :
  1. ������� ��������� ��������������: ��������� -��������� / "Tsochazopoulos cracks champagne: scandalous barring of offenses", 29-7-2011

  2. ����� ������������ �� �� ����������- �� ��� ��������� ��������������� / "a scandal of millions regarding the hovercrafts - here is how Tsohatzopoulos hit the jackpot", 21-6-2010

  3. �������� �� ��� ���� ���������� ��� ����� ��� �������������� 8 ����������� ����� / "in just a single account of Tsochatzopoulos' daughter were found 8 million euro", 20-6-2010

  4. ����� ����� �������� - ����������/ "Mandelis - Tsoukatos out of PASOK", 19-6-2008

  5. � '���������' ��� ���������� ��� siemens� / " a 'general' in the arsenal of siemens", 19-6-2008

  6. siemens, '�����' ��� ������� �������� / "siemens, 'roccos' and Mandelis' involvement", 18-6-2008

  7. �� �������� ������������� �� ��������� ��� ��������� ����������� ����������� / " Christoforakos' appointments with Karamanlis' ministers confirmed by his secretary", 22-4-2010

  8. �������� siemens: ��������� 200.000 ����������� ����� ��������� / "the siemens scandal: "funding" 200.000 euro admitted by Tasos Mandelis", 27-5-2010

  9. �37 ����������� �� ������� �������޻ / "37 million in underground route", 11-7-2011

  10. �� '����' ��� �������� ������������� / " 'roccos' of the siemens case revealed", 10-10-2008

  11. ��� ��������� ��� �������� ���������� ���� ��������, �� �������� �������� �������� ��� ����ʻ / "the selling out of Kassandra mines to Bobolas, the enormous hidden scandal o PASOK", 5-2-2010

  12. ��������� siemens: �� ���� �������� / "the siemens scandal: what Kokkalis said", 3-9-2010

  13. ������������ ��� ��� �� �������� � / "acquitted for everything with ordinance", 17-1-2007

  14. ��� ����� ��� ������� ������� ��� ������� �� ����� ���������� / "hoe the Greek parliament presented Kokkalis to society purer than powder snow", 4-9-2010

 16. doc. 21 :
  1. public statement of PM Papandreou's minister Sachinidis that they were decided to call the IMF to Greece from the moment they became government, 10-5-2010

  2. ������� ������ �� ������ �� ���� / "some wanted to bring in the IMF", 28-9-2011

  3. ����� ���: � . ���������� ���� ������� ��������� ��� �� 2009� / Straus Kahn: "G. Papandreou had requested the involvement of IMF in 2009", a public statement by Strauss Kahn that Papandreou had invited the IMF in Greece months before the People knew about the IMF, 21-2-2011.

  4. �����������: ������ ���������� �������� ��� �������� ������� / "Provopoulos: we had informed in time the political leadership", article about public statement by the president of the Bank of Greece Provopoulos that during his pre-election campaign Papandreou knew the real numbers of the Greek deficit he pretended to discover after his election regarding the deficit and GDP, 4-5-2010.

  5. ������� ��������: ������� �� �����! ����� �� ��������� / George Delastic: "they knew everything! The Memorandum is a fraud!", 14-10-2010

  6. ������� ������������: ��� ��� ������ ��� �������, ������� ��� ��� ���������� / Yiannis Papathanasiou: "By the Language of Numbers, the truth about the Economy", November 2010

 17. doc. 22 : ���� �� ���� ��� �������� ��������� ����������� ���������� / " To the members of the permanent committee of economic affairs" by Dr. N. Logothetis submitted in parliament : statement to the permanent committee on economic affairs of the Greek Parliament by dr. N. Logothetis, ex-vice president of ELSTAT / ������ declaring that the percentages regarding the deficit had been largely skewed so that it appeared blown up from 12% to 15.4% without any justification and with the direct effect of enforcing abject austerity on the Greek Citizens. This, according to dr. Logothetis was achieved by private contacts of the president of ELSTAT Georgiou with Eurostat and specifically mr. Radermacher, president of Eurostat and provides relevant proof to that effect.
 18. doc. 23 :
  1. ������������ ��������� ��� ��� ������ � / "Prosecutors intervention for ELSTAT", 19-9-2011

  2. . ���������: ���� ������ 4 ����� ��� 30 ���������� / Z. Georganta: "they gave us 4 minutes for 30 questions", 23-9-2011

articles about the public statement by dr. Z. Georganta, ex-member of the board of administration of ELSTAT stating that ELSTAT / E����� fabricated the blowing up of the 2009 deficit "in co-operation with the IMF and Eurostat" and further information about e-mail correspondence of the president of ELSTAT Georgiou where he is being pressed to incorporate assorted elements in the deficit without substantiation or scientific study that resulted in its willful and fabricated increase to 15.4% of GDP, as well as the effort of the permanent ecomonic affairs committee of the parliament to obstruct her from answering fully for the purposes of investigation by impossible time constraints for her oral answer.

 1. doc. 24 : official text of press conference of ADEDY / ����� ( the syndicate of public sector employees ) where the condition of the wages of the public sector employees were reported to have been cut back to at least 25% officially, warning about the domino of financial problems that will spill over into the private sector by the lack of cash flow from the public sector into the private sector, about the state of near bankruptcy of the public sector insurance funds that forces 40.000 pensioners not to have pensions they are entitled to and at least 200.000 of them to be forced to receive part of their pension only, and that being additional to the 20% cutback on their pension. Note that this is dated february 9, 2011, nearly a year ago and before several measures further cutting back both wages and pensions, multiplying this effect every time new measures were announced.

 2. doc. 25 : press articles on the public statements by vice-president of the government Pangalos making statements such as:

  1. � �� ������� ����� � ��� ������������� ���� ��� ������� /

  2. "Greeks are the most spoiled People of Europe", 2-4-2011

  3. � ������� �� �������, ���������� �� ������� / "hardworking Turks, lazy Greeks", 19-4-201
  4. ������� ��������� ��� ����� ���� ������������ ��� �� �������� / "no politician is as corrupt as the [greek] citizens", 4-1-2011 : where he also describes "the greek leaders of the 1821 revolution as a bunch of ingnorant yokels that barely spoke Greek", and that " the protesters going against the government are tantamount to those organizing mass murders of other people"
  5. �� ������� ������ �� ������ �� ������ �������� / "the Greeks have to become Albanians", where he also says that all Greeks have to accept that they and their children will do only manual labour or remain jobless, 7-2-2011.
 3. doc. 26 : �������� : � �������� ��� ������ ����������� / Juncker : " I was referring to George Papandreou", article on a public statement by Jean-Claude Juncker in the Irish Times where he states that Papandreou said he governs a corrupt country, 11-10-2010
 4. doc. 27 :
  1. �� ����������� ������� ��� �� ������������� ������ / "the tax-evading doctors and the communicational tricks", 14-5-2010, taxalia.blogspot.com

  2. ����� ������� ������ ������� ��������� / " a good doctor is the one who accepts fakelaki", ethnos, 12-2-2010

  3. ������� ��� ����������� ������� : �������� ��� ���� ������������ / "names of tax-evading doctors: shocking data published", madata.gr, 13-5-2010

  4. ����� �������� ��������� ��� ����� ��������� / "without a fakelaki you die on the waiting list", ta nea, 3-3-2010

  5. "���������� �������� �������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� ������� �����" / "Loverdos' delirium against the Constitution and the Public sector employees", APE-MPE, 9-9-2011

  6. "haircut ���� ���� �� �������� ������ ��� 25%" / "haircut in Public Service Enterprises with wage cuts up to 25%", ooz.gr 9-12-2010

  7. "�������� : ������� ������ �� ������ �� ��������� �������������" / "Pangalos: self-employed enterpreuners steal from the State on a permanent basis", �� ����, 22-9-2011

  8. "������ �������� �����������" / "tax-evasion is a national scandal", gazeta C, 11-6-2011

  9. "��� ����������: ���������� �� ������� �������� �� �������� �� �������� ��� ������, ��� ��������� ��� ����� ��� �������" / "New payroll: they crush the Public sector employee with consequence the crush of the market, society and the end of Greece", study by independent consultants by the companies Hey group and ICAP in co-operation with a team of executives of the ministries of Internal Affairs and Economics, 2-3-2011

  10. �� ������� ������ ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� �� ��� 2007,2008� / �the basic salary of Public sector employees for the years 2007, 2008�, �� ���,

  11. ��� ��� ������ �� �������� / �everything is the Public sector's fault�, by D. Kazakis, �, 13-1-2011

 5. doc. 28 :
  1. quotes by Yiannis Stournaras, Alexis Papahelas and Miranda Xafa on a SKAI TV talk show on 15-11-2011, taken from the TV channel's site

  2. �� ����� ��������� � / �the fat is drying up�, TA NEA, 24-11-2011

 6. doc. 29 :
  1. " suicide rise in Greece, EU, tied to crisis", e-kathimerini, July 8th 2011

  2. "Greece : experts warn against cuts in mental health" (article of "psi-action" reporting studies by Panteion University about the dramatic increase in suicides and quoting Cambridge University sociologist David Stuckler),psi-action-en, 8-9-2011

  3. "Greece records largest increase in suicide rates" (article on 'Greek Reporter" about Greece recording the largest increase in suicide rates as stated officially by NGO member on suicide help line, ms. Bekiari and ELSTAT/ ������ ( the Hellenic Statistical authority ) also quoting studies published in the British medical journal "The Lancet" and World Health Organization estimates and warnings), Greek Reporter, 22-9-2011

  4. "Greek crisis exacts the cruelest toll", Wall Street Journal, 20-9-2011

  5. picture of a 55 year-old Greek Citizen setting himself on fire due to financial problems.

 7. doc. 30 :
  1. �� ��� ������������� : ������������ �� ������������ ���� ������������ / � IKA goes vampiric : they condemn diabetics to amputation (article on the issue of surgically removing the feet of diabetics being cheaper than providing them with orthopedic shoes which would help them retain their legs for longer periods of time, includes official answer by the director of IKA department of disease coverage stating the fact that amputation is considered cheaper with filing number 04/3/251, 5-8-2010), ����, 9-10-2010

  2. �� �������� ��������� ����� ���� �� ������� ���� ���������� / �patients pay their medication by themselves due to cutbacks, up to 3,000 euro per month� (article about cancer / chronically ill patients not having access to medicare due to fund inabilities / cutbacks), TA NEA, 15-7-2010

  3. ��� ������� ����� ������� ��� �������� ����������� / �they don't sell medicine to Greek hospitals anymore�, stopcartel.info, 19-9-2011

  4. �'������� ����� ������' ��� '������� ��� ������' ��������� SOS ��� ��� ���������� / � 'doctors without borders and doctors of the world' send out an SOS for Athenians, too�, Proto Thema, 7-10-2011

  5. Roche, �� ������� ���������� ��� ���������� / �Roche, state hospitals and defamation�, the new daily mail, 20-9-2011

 8. doc. 31 :
  1. ��� �� ��������� ����� ��������� / �even the corridors have privileges� (article on the special treatment MPs and parliament employees enjoying a 10,000 euro per month salary for MPs counting in an average benefits and waivers and provisions covered by the State such as car and driver and personal guard as well as a base line of 1,900 euro per month for the lowest paid parliament employee with janitor tasks and cleaning duties), kathimerini, 30-9-2010

  2. ����� '��������������' ����� �� ������� ��������� / �how underpaid are Greek MPs in reality�, �� ����, 19-11-2006

  3. ���������, ��������� ��� ����� ������� ����� 1.300 ���������� ��� ������� / �relatives, in-laws and friends among the 1,300 employees of the parliament�, online press, 5-10-2011.

 9. doc. 32 :
  1. ������ 1.000% ��� �������� ��� �������� / �a 1,000% increase in the law suit fees(article discussing the increase in law suit fees with the direct statement by the government where they state that they aim for less people filing law suits), ����� ����, 4-1-2011

  2. �������� ������� ������� ��� ��������� / �the number of law suits has decreased dramatically�, ����������� online, 8-10-2011.

 10. doc. 33 :
  1. Greece's desperate new tax grab : akin to carpet bombing the economy in order to save it � (article on the tax using the electricity bill as a lever to compliance for paying), by Yiannis Varoufakis, 12-9-2011

  2. Greek MPs approve deeply unpopular property tax 'with a heavy heart'�, the guardian, 27-9-2011

  3. ��� ��� ���� ������ �� ������� ����� � / �one in ten houses have their power cut� (article about the percentage of households that have already had their electricity cut because of inability to pay way before this new law), �������������, 4-8-2011.

 11. doc. 34 : truths and myths about the Greek crisis� (essay by Polyvios Petropoulos, former university professor of economics and management in the U.S.A. analyzing the situation of the Greek crisis including G.A. Papandreou's propaganda about the fiscal and tax-evasion problems in Greece as well as the situation regarding wages, pensions, cutbacks and tax increases), 18-5-2010.
 12. doc. 35 :
  1. the anti-Greece campaign of the international media� (article referring to the German magazine "Focus" where Greeks are slandered and have corruption and laziness ascribed to their cultural identity), by Ingeborg Beugel, for NRC Handelsblad, June 21st, 2011

  2. Merkel's racist lies� (article about Merkel making false allegations about the financial remunerations of the Greeks and their vacation time which was officially refuted in "Spiegel" later), European Tribune, 18-5-2011

  3. are southern Europeans really lazy?�, Canadian Business, 25-5-2011

  4. �Papandreou tries to prop up the pillars� (presenting Papandreou and his administration as struggling due to previous governmental faults for which he is not responsible, though there were even then elements implying that Papandreou was not protecting the Greek economy from crisis), The Economist, 17-12-2009.

 13. doc. 36 :
  1. Parliamentary question 27th June 2011 E-006139/2011, subject : Greek PM speculating against his own country�, in the E.U. Parliament, by Austrian Andreas Moizer (about Papandreou gaining a fortune exploiting confidential information about the Greek aggravated condition and buying credit default swaps with a profit of about 30.000.000 euro in 2009 when the problem in the markets was not known and while he was already negotiating with the IMF in the background. He also substantiates that Papandreou profits while Greece remains in crisis)

  2. answer given by mr. Rehn on behalf of the Commission�, 15th September 2011, E-006139/2011

  3. ����������� '�������' ������ ��� �� swaps ��� Golman Sachs� / �public prosecutor 'points at' Simitis for the Goldman Swaps� (article on the Goldman -Sachs scandal during the Simitis administration in which Papandreou was a prime executive / minister),

 14. doc. 37 :
  1. Merkel Blasts Greece over retirement age, vacation� (statements by Merkel and Juncker that Greeks / Greece needs to be punished -exersion must be demonstrated- before it is helped), Spiegel online, 18-5-2011

  2. Straus Kahn featured in documentary offers harsh words to Greece�, Greek reporter, 11-3-2011

  3. IMF Straus - Kahn : "Greeks are steeped in shit-and yet very deep"�, keeptalkinggreece.gr, 8-10-2011

 15. doc. 38 :
  1. Greek sovereignty to be massively limited : Juncker� (article on Yunker's official statements that Greece's Sovereignity has been rendered limited as a result of the arrival of the Troika and the new measures), Reuters, 3-7-2011

  2. ���������� ������� �� ���������� ����� ��� ���������� ���� �� / �financial help in return of forfeiting part of sovereignty to the EU� (statement from Shauble's interview at "Stern" that "sovereignty and national independence has by default being waived / surrendered"), 28-7-2011

  3. ������� : 10 ������ ������ ��� �������� ������ ���������� / �Schauble : a 10 year tunnel and limited National sovereignty� , �������������, 29-7-2011

  4. now Merkel wants a country's sovereignty in exchange for Germany's cash � (Merkel's statement that control of Greece by Germany is expected in return for financial aid), Business Insider, 12-7-2010.

   

 16. doc. 39 : the Memorandum ( in pdf form in CDR )

 17. doc. 40 :

  1. Greek austerity measures could violate Human Rights, UN expert says� (report by independent UN expert mr. K. Lumina on illegitimate debt and review by the same expert that the austerity program in Greece may end up breaching basic Human Rights), UN news service, June 30th 2011

  2. Resolution adopted by the Human Rights Council, 14/4 "the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all Human Rights, particularly economic, social and cultural Rights", 23rd of June 2010

  3. Discussion of the concept of "state of necessity" regarding repudiating debt invoking the directory of the UN Commission on International Law, volume I, 1980, page 125 from "Who Owes Who" 50 questions about world debt, by Damien Millete, Eric Toussaint

  4. "Greece : the very symbol of illegitimate debt", Eric Toussaint, 22nd March, 2011

 18. doc. 41 :
  1. �� ��� �������� ��� ����� ����������� / �the new company of Nikos Papandreou�, antinews, 25-1-2011

  2. �� ��������� ���������� ��� �� ���� ����� ����� ��� ��� ���������������� ���� ��� ��� ������ ����������� / �Margarita Papandreou and half of PASOK had NGOs that were funded richly by George Papandreou�, Kartesios, 28-2-2011

  3. ������� : ������ �������� / �case file : Thaleia Dragona�, (article reporting on the funding received for a small time educational program headed by party members Th. Dragona and A. Frangoudaki of up to 17.000.000 euro over ten years and for this current period ( 2009-2012 ) they have been approved to have 9.000.000 euro for a program that covers teaching Greek to a small percentage of foreigner children, certainly not the majority of them and at the expense of the main stream education where Greek children don't have adequate teaching staff and lately have no books for the current academic year), resaltomag.gr, 31-12-2009

 19. doc. 42 :
  1. ����� '�������' ����� ��� ��� ���� ��� ������ � / �the recession 'swallowed' measures of one billion euro and now demands more(where the minister of finances states officially that the income from the austerity measures was eaten up by the recession and thus more measures will be implemented), ����� ����, 1-10-2011

  2. ��� ����� 6,6 ��� - �������� 8,5% ����� ��� 6,8% �� 2012� / �new measures for 6.6 billion - 8,5% deficit this year and 6.8% in 2012�, ����� ����, 2-10-2011.

 20. doc. 43 :

  1. ���������� : ����� ���������� / �Papandreou : vote or go bankrupt�, mediasoup, 6-5-2010

  2. ���������� � ����������� / �change or sink�, �����, 28-5-2009

  3. ��������� ��� ���� ���� ��� ����������� / �we found ourselves on the brink of disaster�, newsbeast.gr, 27-7-2011

  4. Evangellos Venizelos : Greece's finance minister, the power behind the throne�, reuters, 20-9-2011

   

 21. doc. 44 : sample of videos displaying the extent of attendance to various demonstrations against governmental policy : ..............

 22. doc. 45 : the results of the committee investigating the siemen's embezzlement and bribery scandal is presented, for expediency purposes only the conclusions are provided of the 700-odd page document where no unanimous verdict is reached and no indictment results, as a sample of typically all such investigatory committees of the parliament. ( More such documents to further illustrate the condition of impunity will be provided for in the immediate future ).

 23. doc. 46 :

  1. we oppose brutal repression of political dissent in Greece� ( copy of the petition signed by Noam Chomsky ), go petition

  2. ������� �� ������ ���� ���� : "����, �������, ���������"� / �I managed to hear before I fell : 'bread, education, freedom'� ( account by journalist Manolis Kypraios of what happened to him that resolted in his being deaf in both ears by a riot police officer that threw a stun - flash grenade after he displayed his reporters ID pass ), exantas -documentary, 6-7-2011

  3. ������ ����� �� ������� ������;� / �daddy did the gentleman hit me?� ( article about riot police hitting the vice-president of ADEDY / �����'s daughter, an 8 year-old child, in the jaw with his plastic shield ), education network, 27-9-2011

  4. several images taken by eye witnesses of several counts of police brutality and neglect to unconscious protesters

  5. footage.

 24. doc. 47 :
  1. picture of Manolis Glezos getting gassed in the face

  2. ����� ������� �� ����� ��� ������ ������ ��� ������������ ��� ������������ / �use of chemicals (gassing) against Manolis Glezos in the demonstration at Syntagma�, �� ����, 5-3-2010

  3. ������� ��� ������ / �Keratea ground zero� ( article on Keratea, describing the police brutality written by Citizens of Keratea ), lavreotiki.gr, 29-2011

  4. �������� ������ �� ������ - �������� / �Bloodied blocks at Lavrio - Keratea�, elefterotypia, 3-4-2011

  5. footage of police brutality in the area of Keratea.

 25. doc. 48 :
  1. �������� �� ������� ��� ��� �������� ���� marfin� / �the entire report on the marfin tragedy�, ( simple copy of the full report on the tragedy of marfin bank as published in the newspaper " to vima" on 9/24/2010 where reference numbers 561 - 587 of 2010 are mentioned. Where liability is clearly ascribed to the employer because basic safety measures were not followed and the particular marfin bank branch had no certificate of fire safety ), �� ����, 24/9/2010.

  2. footage by eye-witnesses and reporters of the fire.

 26. doc. 49 :
  1. ����������� : ������ ���������� ������������ �� �� ���� / �Skandalidis : riot police co-operation with undercover / extremist elements possible� ( article on the issue of undercover police acting as violent protesters with metal and wooden bars co-operating and / being protected by riot police ), elefterotypia, 30-6-2011

  2. ������ ��� ������ - ���������� ���� ����������� ����������� �� ������������� ��� ��������� / �investigation regarding a video document about police co-operation with extremist elements in Syntagma� ( a subsequent investigation announced by State officials that yet hasn't been implemented and doesn't look to be any time soon ), in.gr, 29/6/2011

  3. photo evidence

  4. video footage attesting to the fact.

 27. doc 50 :
  1. part of our correspondence with the police regarding being threatened on several levels after our publicizing an article on our experience in that particular demonstration.

  2. �how the People is gagged in a massive demonstration� ( simple copy of the specific article translated in English ), by Olga Yeritsidou, humansupport.gr, 23-2-2011.

 28. doc. 51 : part of our correspondence with the police and the public prosecutor regarding the police threatening us with being arrested and forcing us to spend the night in the holding cell without being told what we were being accused of if we continued wanting to report officers of the precinct for refusing to protect us against or apprehend illegal immigrants also practicing illegal trading that had threatened and attacked us.
 29. doc. 52 : various reports of the ghetto situation and constant state of terror in whole neighborhoods of Athens such as Agios Panteleimonas, and specific squares of down-town Athens after nightfall :
  1. ��� ������ ��� ������ � / �Athens' ghetto�, �� ����, 22-7-2010

  2. ��� ������� ��� ����� ��� ������ / �the barons of Athens' ghetto�, ethnos.gr, 15-5-2011

  3. ��������� �������� ��� ����� ������������ ���� ������������� / �letter of the inhabitants of Agios Panteleimon to Markogiannakis�, ��������� �������, 11-3-2009

  4. �������� �������� ��� ��������� ��� �������� ��� ����� ������������ �� ���� : ������� ������� ���������� ���� �������� ������� ��� ��. ������������ - ������� ������� ��� �� �������� ��������� ���� ������ ��������� / �open letter of the committee of the dwellers of Agios Panteleimonas with subject : large number of immigrants in the general area of Agios Panteleimonas - Attiki square and the tragic consequences on the local society�, 2009

  5. �������� �� ��������� ��� ������ (�������)� / �Manolis' (Kantaris') murderers found�, newsbomb, 19-5-2011

 30. doc. 53 :
  1. �����, ��������� ��� ���� ���� �������� ��� ����ʻ / �eggs, yogurt and beating against PASOK MP�, ��������, 2-7-2011

  2. �������, ��������� ��� ���� ���� �������޻ / �stones, yoghurt and eggs against Petaloti�, news247, 2-6-2011

  3. assorted footage showing similar booing behaviours against the PM and assorted MPs

  4. ������ - ������������� �������� ��� ������� / �video - booing Pangalos in Paris� (article about vice-president Pangalos being chased out of a show honouring the director K. Gavras, in Paris, by Greeks of the Diaspora, being chased out of a taverna by indigenous Greeks), milkman.gr, 27-2-2011

  5. ������� ������������� ��� ���������� ��� ��������� / �strong booing to Papandreou at Berlin� (spontaneous demonstration to boo the PM where he was appearing in Germany by more Greeks of the Diaspora), tempo.gr, 21-2-2011.

  6. ��������� ���� �������� ��� ����� �������������� ���� ���-��� ������������� ��������������� / �incidents due to show of Anna Diamantopoulou in ERT- two educators injured� (the interruption of an interview given by minister of education Diamantopoulou twice where she had to be evacuated due to her refusal to converse live with protesting educators, includes announcement by the protesters), esos.gr, 3-5-2010.

  7. ����������� ��� ���� ���������� / �Haris Kastanidis pelted with yogurt�, ����� ����, 9-10-2011.

  8. Footage booing

 31. doc. 54 : official response from the police headquarters where the qualifiers for those entitled to police protection or being included in any sort of priority list are delineated as being public figures ( politicians and their families, capacity and risk of occupation ) :
  1. ��������� �� ������� ������- �����������- ��������� ��� 26/8/2008 ��� �������� ��.��. �� ��. ����. 7017/4/922-, 29/7/2009� / �answer to your exra-judiciary declaration-objection- invitation of 26/6/28 by the Greek Police HQ with filing number 7017/4/922-a, 29/7/2009

  2. ��������� ���� ��' ��. ����. 7017/4/922- �������� ��� ��� 29/7/2009� ��� 4/11/2009 / �answer to your answer with filing number 7017/4/922-a of 29/7/2009� of 4/11/2009

  3. ����������� �� ������� - ������ ��� �� ��. ����. 7017/4/922- / �answers to your questions - inquiries with filing number 7017/4/922-d, 21/12/2009

 32. doc. 55 : � 2.000 - 3.000 fee for anyone who had a third child!� (article reporting on the new property tax through the electricity bill and articles on the extra burden of families with more than three children), ����� ����, 7/10/2011
 33. doc. 56 : ���������� SOS ��� ���� '�������� ��� ������- �� �������� ����� ����� ������ ��� ��������� �� �������! � ������� ������� �� ����� ���� ������� / �dramatic SOS by 'medecins du monde' - the patients are so many that the medicine has run out! Poverty is sweeping everything in Greece(report by 'Medecin du Monde' in Greece appealing globally for medication because their stocks evaporated under the increased demand of Greeks resorting to them for medical aid since they are unable to get it anywhere else, including a report from the children's villages 'SOS' and by their director mr. Stergios Signios reporting that 80% of applications for inclusion of children in these villages is by Greek parents who cannot offer the basic sustenance to their children and thus take them to the children villages 'SOS" to ensure nourishment and clothing for their children only, not themselves. However, mr. Signios raises the alert because the children villages are almost full and still there are at least 1,000 applications pending and counting), press time, 30-3-2011.

   

 34. doc. 57 : articles reporting on the lack of books for students in schools, lack of educational staff, lack of funds, and the problems arising from merging small schools in remote areas where children suddenly need to commute :

  1. ������ �� ����� ���� ����������� / �grim is the situation in education, ���������, 28-8-2011

  2. ������� �������� / �education is a shambles�, blog fthiotidas, 29-9-2011

  3. ���� �������� ��������� �� ������� ������ ��� ������� / �SOS sent out by the school buildings of Athens�, kathimerini, 19-2-2011

  4. ��� ������� ������ ����� ������ ��� ��������� � / �new school year without books or teachers�, newit.gr, 12-9-201

  5. ���������� �� ���� ��� ��� ������� ������ ����� �� ����� ����� ������� / �announcement regarding the new school year which will be without books�, ���������� ���� �������������, 5-9-2011

  6. ������ ������ � ��� ������� �����ܻ / �new school year without books�, ��������, 3-9-2011

  7. �5.400 ����� ����� ��� �������� / �5,400 empty teaching positions at schools�, �� ��� on line, 19-8-2011

 35. doc. 58 : articles in the press both reporting and promoting mass migration of especially Greek professionals to other countries and article about special provisions made in Australia for mass migration of Greeks there, with an emphasis on Greek Youth :
  1. �le monde ���� ������������� ���� �������� ���� ������� / �immigration wave of new people from Greece�, prionocordela.gr, 9-10-2011

  2. �l' echo ������ ������������ ������� ���� ������ ������� / �mass immigration of Greeks to Western Europe�, newscode.gr, 26-9-2011

  3. ���� ������������ ������� ��� ���������� / �Greek immigration wave abroad�, tvxs.gr, 23-5-2011

  4. ��� ���� ������������� ������� ���� ���������;� / �new Greek immigration wave to Australia?�, themexpert.com, 21-4-2011

  5. ��� ������������ �������� / �new Greek immigration�, ippolytos.com, 29-5-2010

  6. video of interview about Greek immigration in newit.gr

  7. Officially signed statement by mr Michael Tzanakis, Secretary to Archbishop Gregorios of Thyateira and Great Britain, London, regarding the increase of e-mail, posted and personally - related accounts of Greek Citizens in an exodus from Greece seeking employment in UK and asking for the help of the Archdiocese in their efforts.

 36. doc. 59 :
  1. resolution CM/ResChS(2008)1 on the complaint number 30/2005 and adopted by the committee of ministers�, on 16th January 2008, where the committee ruled that there is violation of Articles 3 paragraph 2 and 2 paragraph 4 of the Charter leaving workers exposed to occupational health risks ( in particular the health of people living in lignite mining areas ) in the area of northern Greece exposing Citizens to dangerous health hazards and dangers to the environment, especially regarding green house gas emissions

  2. ������ ��� ���� ��� �������� / �journey to the land of lignite� (report by mr. Stelios Psomas, an environmental scientist having composed the recent report of Green Peace regarding lignite in Greece, where he mentions the causation of respiratory and other problems in the children living there), elefterotypia, 14-1-2007

 37. doc. 60 :
  1. ����� ���� ����� : ���� ���� ��� ��� ����� �� ����� ������� ���� ������� ! / �an idea of how it is to be Greek at this time� (personal account by ms Ekman, a reporter in Sweden that spent the summer in Greece and upon return to Sweden wrote in the newspaper "Dagens Nyheter" on August 8th 2011 that the sum of the propaganda about Greeks and their alleged laziness and malevolent opposition is fraudulent misinformation), sifnaiko-fos.gr

  2. personal account by American firefighter ms. Deidre Rae Crouch stating that the alleged anarchy and lack of well meaning and good faith by Greeks is inaccurate as well as mentioning intimidating behaviors of Greek police without any provocation

Athens, October 10th 2011

Olga G. Yeritsidou Tanya - Maria Geritsidou������ ������ | �������� ���� | ������� ����� | ������ ������������ | �������� ����������� | ����������
���� ������� | ������ ����������������� ��� ���������� ���������� ���������